Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÅBO SKOKLOSTER 3:1 - husnr 1, SKOKLOSTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skoklosters kyrka interiör före 1893-94.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKOKLOSTERS KYRKA (akt.), SKOKLOSTERS KYRKA (akt.)

1250 - 1299

1250 - 1300

Uppsala
Håbo
Uppland
Skokloster
Skoklosters församling
Uppsala stift
Skoklostervägen 104

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Historik

Inventeringsår 2006

Skoklosters kyrka är en treskeppig basilika uppförd med skalmurar i tegel. Kyrkan uppfördes under 1200-talets andra hälft som klosterkyrka åt ett nunnekloster tillhörande cistercienserorden. Det är en av de äldsta tegelkyrkorna i mälardalen i gotisk stil och hör till den grupp klosterkyrkor som verkade normgivande för byggandet av sockenkyrkor i Uppland, framförallt vad gäller utformningen av fönster och portaler samt fasadblinderingar. Till klostret hörde ett flertal byggnader av vilka några fanns bevarade när kyrkan avbildades av Peringskiöld på 1690-talet. Kyrkan och klostret drabbades av eldsvådor både 1503 och på 1560-talet. Sk...

Läs mer i eget fönster

År 1250 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sidoskepp
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1300 Nybyggnad
ca 1250-1300 Skoklosters kyrka uppfördes som klosterkyrka åt ett nunnekloster tillhörande Cistercienserorden. Den kom också att användas som sockenkyrka i stället för den gamla kyrkan i Flasta som övergavs. Kyrkan byggs som en treskeppig basilika i tegel. Den hade först provisorikt innertak av trä. En brand drabbade klostret och kyrkan i slutet av 1200-talet. Efter det välvdes alla tre skeppen i kyrkan med tegelvalv. Kyrkan försågs med strävbågar i norr och söder. De kraftiga strävbågarna i väster byggs. Kyrkan invigdes år 1300 av ärkebiskop Nils Alleson. Till klostret hörde ett flertal övriga byggnader som låg runt kyrkan, dormitorium, kapitelsal och matsal (refektorium) t.ex. Efter att först ha legat norr om kyrkan flyttades klostergården till kyrkans södra sida. Inga lämningar ovan mark finns kvar av klosterbyggnaderna.
År 1488 - 1488 Ändring - ombyggnad
Södra sidoskeppets valv blev ombyggt och sänkt. Ovanpå det byggdes en välvd gång genom vilken nunnorna kom in på en läktare i kyrkans västra del.
År 1503 - 1503 Brand
Klostret drabbas av en eldsvåda men kyrkan tycks ha klarat sig eftersom den hade koppartak.
År 1527 - 1527 Ändring
Reformationen berövade klostret dess tillgångar men nunnorna fick bo kvar.
År 1560 - 1569 Brand
Kyrkan och klostret förstörs av en ny vådeld.
År 1617 - 1617 Fast inredning - altare
Altaret ommurades och flyttades till östra väggen.
År 1620 - 1624 Nybyggnad - Gravkor
Herman Wrangel på Skoklosters gods låter renovera kyrkan och bygger sig ett gravkor vid dess sydöstra hörn. Därför revs den östra fjärdedelen av södra långhusets murar och valv. Vidare restaureras kyrkans yttertak. I samband med det blev gavelrösten och långmurar påmurade medan man sänkte den ursprungliga, spetsiga vinkeln. Södra sidoskeppet avsöndrades från kyrkorummet och ombyggdes till magasin. Vid västra gavelröstet på långhuset byggdes en takryttare.
År 1639 - 1639 Nybyggnad - Gravkor
Wrangelska gravkoret

Herman Wrangel (Byggherre)

År 1639 - 1639 Ändring
Enligt Tuulse står Wrangelska gravkoret färdigt först 1639. Detta årtal står också på vindflöjeln som kröner gravkorets tak och på en portal som leder från kyrkans kor in till gravkoret.
År 1643 - 1653 Arkitekturbunden utsmyckning
Stuckdekorerna på väggar och tak i gravkoret utförs av stuckatören Daniel Anckerman.

Daniel Anckerman (Konstnär - Stuckatör)

År 1672 - 1672 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen, dopstället och predikstolen skänktes till kyrkan av Carl Gustav Wrangel. De är tillverkade i början av 1600-talet och är ett krigsbyte från klosterkyrkan i Oliva nära Danzig (Gdansk).
År 1674 - 1674 Fast inredning - orgel
Skoklosters kyrka fick sin första orgel till skänks av Carl Gustaf Wrangel. Det är ett orgelpositiv som tillverkades i Hamburg 1667 av Jochim Richborn. Orgeln står sedan 1964 i restaurerat skick åter i kyrkan.

Jochim Richborn (Orgelbyggare)

År 1690 - 1699 Äldre kulturhistorisk inventering
1690-talet Peringskiöld avbildar kyrkan. På denna tid fanns även det gamla refektoriet bevarat söder om kyrkan.
År 1730 - 1730 Ändring
Takryttaren togs bort.
År 1737 - 1737 Ändring - ombyggnad
Norra sidoskeppets tak sänktes.
År 1739 - 1739 Ändring - ombyggnad
Strävpelarna på norra sidan tillkom och taket höjdes med tre skift tegel samt förbättrades.
År 1800 - 1800 Fast inredning - läktare
Läktaren i väster byggs.
År 1804 - 1804 Fast inredning - orgel
Orgeln tillverkas av Pehr Lund från Enköping. Den lilla orgeln från 1600-talet skänks till Häggeby kyrka.

Pehr Lund (Orgelbyggare)

År 1820 - 1820 Ändring - restaurering
Wrangelska gravkoret restaurerades. Bl.a. byggdes sockeln om, gravvalvet öppnades och kistorna restaurerades.
År 1843 - 1843 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Fyra apostlar av gips skänktes av Carl XIV Johan och ställdes i koret.
År 1882 - 1882 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett vindfång bygs innanför porten i väster. Ny ekådrad, öppen bänkinredning tillkommer.
År 1892 - 1892 Ändring - restaurering
Tumban i Herman Wrangels gravkor restaurerades av A. Bellio, ”ganska hårt”, enligt Tuulse.
År 1893 - 1894 Ändring - restaurering
Kyrkan genomgick ”en mycket hård restaurering under arkitekten Emil Langlets ledning”. Södra sidoskeppets övre våning revs. En ingång i söder som tidigare lett till klostrets konventsgård togs bort. En ny rundbågig öppning väster om den upptogs samtidigt. Trappan framför ingången i väster byggs om till sitt nuvarande utseende. Samtliga fasader, utom södra sidoskeppets, befriades från sin vitlimning och puts. Tegelmurverket fogströks och en sockel av cement tillkom. Taket täcktes med falsad järnplåt. Kyrkan hade sen tidigare ett gammalt plåttak med skivor i småformat . Invändigt försågs valv och arkadbågar med ornamentala målningar. I övrigt blev murarna invändigt fogstrukna. Golvet i långhusets mittgång lades om. I bänkkvarteren lades brädgolv. Under medeltiden ahde golvet varit tegeltäckt varav rester finns kvar i västra delen av kyrkorummet. De flesta av gravstenarna ställdes upp längs innerväggarna. ”Fönsteröppningarna fick nya spröjsar” (helt nya bågar?). I korfönstret sattes färgat glas in. Varmluftsanläggning installerades. Den s.k. Bagarbograven försågs med balusterräcke.

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Fast inredning - orgel
Den lilla orgeln som skänktes till Häggeby kyrka 1804 och därefter till Kalmar kyrka år 1843 återskänktes till Skokloster.
År 1957 - 1957 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
En madonna med barn av stengods av skulptören Michael Schilkin införskaffades.

Schilkin Michael (Konstnär - Skulptör)

År 1963 - 1963 Ändring - restaurering
Ett förslag till restaureringsarbeten upprättas av arkitekt SAR Ragnar Jonsson. Föreslår dränering av mark samt lagning av skadat murverk, ny dörr i södra ingången och nya fönster till mittskeppet med ursprunglig storlek. Invändigt föreslås läggning av nytt kalkstensgolv i koret, borttagande av korfönstrens färgade glas som ersätts med antikglas i blyspröjs, vidare målningsbättring och vissa konserveringsarbeten samt installation av ny varmluftsanläggning. Byggnadsstyrelsen avvisar förslaget men tillstyrker ny värmeanläggning och elinstallationer.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel
Orgelpositivet som skänktes av Carl Gustaf Wrangel 1674 återuppsattes och konserverades av Nils Olof Berg och Mads Kjersgaard. Ny oljeeldad varmluftsanläggning installeras i kyrkan.

Mads Kjersgaard (Orgelbyggare)

Nils Olof Berg (Orgelbyggare)

År 1971 - 1971 Ändring - restaurering
Program för restaurering av kyrkan upprättas av arkitekt Ove Hidemark. Syftet är inte att förändra kyrkan utan att bevara karaktären och att avhjälpa visa byggnads- och konserveringstekniska brister. Omläggning av yttertak med kopparplåt som svartmålas föreslås, vidare ombyggnad av befintliga värmesystemet, byte av brädgiolv i bänkkvarteren, tätning av fönster och dörrar, reparation av orgelläktaren, konservering av träinventarier och textilier, yttre fasadarbeten samt reparation av klockstapelns stengrund. Förslag till återuppförande av kyrkogårdsmur av gråsten upprättas av arkitekt Ove Hidemark. Förslaget godkändes av Riksantikvarieämbetet. Taket på kyrkan lades om med kopparplåt som målades svart. Valv över mittskepp isoleras.

Ove Hidemark (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel
A. Magnussons orgelbyggeri upprättar ett åtgärdsförslag för den stora orgeln i kyrkan. Enligt Raä är orgeln ett av de största bevarade instrumenten i Sverige från klassisk tid. Den har ett stort kulturhistoriskt och antikvariskt värde eftersom den är så bevarad i praktiskt taget ursprungligt skick, heter det i ett yttrande.

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1973 - 1973 Konservatorsarbeten
Riksantikvarieämbetet ger tillstånd för konservator Hugo Löfgren att konservera Oliva-inventarierna. Omläggning av bänkkvarterens brädgolv utförs och byggnadsarkeologisk dokumentation görs av Upplandsmuseet.

Hugo Löfgren (Konservator)

År 1978 - 1978 Fast inredning - orgel
Kyrkorådet ansöker om att få placera en kororgel i kyrkan. Raä vill hellre se att den stora orgeln sätts istånd (enligt 1972 års förslag vilket ej genomförts). Raä vill ge ett tillfälligt tillstånd för kororgel i högst fyra år i väntan på reparation av stora orgeln. Karin Nordåker på Bjerking AB upprättar förslag till ombyggnad av bänkar för att göra dem bekvämare att sitta på. Förslaget godkänns av Riksantikvarieämbetet.
År 1982 - 1983 Teknisk installation - värme
Ny elvärmeanläggning installeras i kyrkan. Den ersatte den gamla varmluftsanläggningen.
År 1990 - 1992 Ändring
Förslag till kapell i södra sidoskeppets östra del upprättas av Bjerking. Ritningar upprättas av Ahlgren Edblom arkitekter. Wrangelorgeln flyttas och en ny kororgel placeras mellan mittskeppet och södra sidoskeppet.

Ahlgren Edblom arkitekter (Arkitektkontor)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
Lars Götberg får tillstånd från Riksantikvarieämbetet att konservera predikstol, dopfunt och en träskulptur.

Lars Götberg (Konservator)

År 1996 - 1996 Fast inredning - orgel
Ett nytt restaureringsprogram för stora orgeln upprättas av orgelbyggare Ulf Oldaeus, vilket godkänns av Länsstyrelsen.

Ulf Oldaeus (Orgelbyggare)

År 1998 - 1998 Underhåll
Utvändig reparation av kyrkan genomförs enligt handlingar upprättade av Bjerking AB. Plåtavtäckningar på strävpelarna byttes. Fasader och socklar rengjordes. Skadad puts lagades och trasiga tegel byttes. Målning med kalkfärg på puts. Fönster och dörrar renoverades. Korfönstret försågs med ny ytterbåge av järn. Västsidans fönster fick kompletterande innerbågar. Wrangelska gravkorets tak reparerades. Skorsten på södra fasaden intill gravkoret togs bort. Reparation av trappan vid västra kyrkgaveln utförs. Trappan mellan kyrkan och klockstapeln repareras. Även golvet inne i kyrkan renoverades.
År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Konservator Ulf Leijon konserverar ett stort antal begravningsvapen i kyrkan. Nytt golv läggs i sakristian. Nytt textilskåp insattes.

Ulf Leijon (Konservator)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad
WC byggs i västra delen av kyrkan enligt ritningar av arkitekt Kerstin Ferner Tema Arkitekter, Uppsala.

Kerstin Ferner (Arkitekt)