Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING DAGSBERG 3:4 - husnr 1, DAGSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B Dagsbergs kyrka II, v. 2007-04-02 009.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DAGSBERGS KYRKA (akt.)

1100 - 1249

1100 - 1249

1961 - 1961

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Dagsberg
Västra Vikbolandets församling
Linköpings stift
Dagsbergs kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2007

Fragment av tidigkristna gravmonument, s k Eskilstunakistor, som påträffats i kyrkan kan indikera att den första kyrkan på platsen var av trä. Den nuvarande stenkyrkan har en mycket komplicerad byggnadshistoria, vilket framkom vid de byggnadsarkeologiska undersökningar som utfördes 1958 i samband med ombyggnaden av kyrkan. Kyrkan började sannolikt uppföras på 1100-talet med rektangulärt långhus och med smalare rakslutet kor. Strax därefter uppfördes ett torn vid västra gaveln. Omkring mitten av 1300-talet förändrades kyrkan genom att det ursprungliga koret ersattes med ett nytt korparti av samma bredd som långhuset och med en spetsb...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Kyrka av sten med rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor. se historik
År 1100 - 1299 Nybyggnad - Torn
Torn i väster. se historik
År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus. Av den ursprungliga kyrkan återstår i dag södra långhusväggen.
År 1300 - 1350 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av grå kalksten med spetsbågedekorationer på cuppan. Fragment påträffades vid byggnadsarkeologiska undersökningar 1958. Förvaras nu i gravkapellet. se historik
År 1300 - 1399 Ändring - ombyggnad
Det ursprungliga koret ersattes av ett nytt större korparti av långhusets bredd. se historik
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarm byggdes i norr. se historik
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia i norr. se historik
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Uppfört som vapenhus, fungerar sedan 1700-talets ombyggnader som sakristia.
År 1450 - 1499 Ändring - ombyggnad
Långhuset utvidgades åt norr och korsarmens norra mur inlemmades i det då tillkomna rektangulära kyrkorummets mursträckningar. se historik
År 1450 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus med trappstegsgavel på södra sidan. se historik
År 1450 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkorummets valvslogs i två skepp och även vapenhuset valvslogs. se historik
År 1450 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Arkitekturbunden utsmyckning-kalkmålningar i valven. se historik
År 1450 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset breddat år norr och kyrkorummet valvslaget i två skepp.
År 1600 - 1699 Fast inredning - predikstol
Predikstol, renoverad 1892 och 1958. se historik
År 1600 - 1699 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sten. se historik
År 1695 - 1695 Ändring - ombyggnad
Fönstret vid predikstolen utvidgades, "förhus" och torn rappades och vitmenades. Takspån till tornet, vapenhusets tak tjärades. sehistorik
År 1700 - 1700 Ändring - ombyggnad
Beslöts att göra ny panel över lilla kyrkan samt nya bänkar i hela kyrkan, Anders Snickare, Färjestaden. se historik

Anders Snickare (Hantverkare - Snickare)

År 1702 - 1702 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristians golv höjdes 1 aln. se historik
År 1703 - 1703 Arkitekturbunden utsmyckning
Valv och fönsteromfattningar fick en målning i svart och ultramarin av målaren Christofer Fock. se historik

Christofer Fock (Hantverkare - Målare)

År 1705 - 1705 Underhåll - interiör
Predikstol, bänkar, valv, panelen i lilla kyrkan, bänkarna i sakristian och funten målades. se historik
År 1719 - 1719 Underhåll - fönster
Lagning av fönsterrutor "av ryssen sönderslagne". se historik
År 1722 - 1722 Underhåll
Järnportarna vid kyrkan lagades "som av Ryssen blevo sönderslagna", av Johan Smed vid Broborg. se historik

Johan Smed (Hantverkare - Smed)

År 1724 - 1724 Underhåll - exteriör
Tornet reparerades och vitmenades av Petter Murmästare. se historik

Petter Murmästare (Hantverkare - Murare)

År 1724 - 1724 Ändring - ombyggnad, interiör
Stengolv lades i koret, bänkarna lagades. se historik
År 1738 - 1739 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förstorades, Petter murmästare och snickare Ljungman. se historik
År 1760 - 1760 Ändring - ombyggnad
Fönstret vid predikstolen gjordes lika stort som de nyare fönstren, även fönstret i struten skulle göras större. se historik
År 1775 - 1775 Rivning
Trätornet (vilket sannolikt avsåg klockstapeln) nedtogs, murmästare Måns Månsson, smeden Silfversten. se historik

Silfversten (Hantverkare - Smed)

År 1776 - 1777 Underhåll - fönster
Vitlimning över kyrkofönstren, 20 rutor i de gamla fönstren, Carl Frisk. se historik
År 1777 - 1777 Ändring - ombyggnad
Pelarna och valven borttogs och ersattes av ett panelat brädtak. se historik
År 1777 - 1777 Arkitekturbunden utsmyckning
Draperimålning på korets östvägg, finns nu bakom altartavlan. se historik
År 1777 - 1779 Nybyggnad - Torn
År 1777 - 1779 Ändring - ombyggnad
Kyrkan ombyggd med användande av befintliga murar. De medeltida valven togs ned, varvid kyrkan återigen blev enskeppig.
År 1778 - 1779 Underhåll - exteriör
De runda kyrkfönstren lagades. se historik
År 1778 - 1779 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset fick ny funktion som sakristia, plank till sakristiegolvet. se historik
År 1779 - 1779 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare. Ombyggdes på 1890-talet. se historik
År 1781 - 1782 Nybyggnad - Torn
Torn av sten, byggmästare Abraham Pousette, murmästare Petter Stenström, Stavsjö. se historik

Petter Stenström (Hantverkare)

År 1782 - 1783 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk byggt av orgelbyggare Wåhlander. se historik

Wåhlander (Orgelbyggare)

År 1790 - 1790 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjöts av Anders Billsten, Norrköping. se historik
År 1807 - 1807 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla målad av Pehr Hörberg. se historik
År 1810 - 1810 Fast inredning - altarring
Ny altarring. se historik
År 1811 - 1811 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ett äldra orgelverk byggt av orgelbyggare Wåhlander, ersattes av ett nytt verk byggt av direktör Eberhardt, Stockholm. se historik
År 1839 - 1839 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjöts av F Seippel och J G Lilliedahl, Stockholm. se historik

F Seippel (Klockgjutare)

J G Lilliedahl (Klockgjutare)

År 1863 - 1863 Ändring - restaurering
Predikstolen renoverades. se historik
År 1890 - 1892 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgel byggd av E AA Zetterqvist & Söner, Örebro, med fasad aefter ritningar av arkitekt Albert Gellerstedt, Överindendentsämbetet, ersattes av en ny kororgel 1961. se historik
År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt trägolv, nya öppna bänkar målade i ekådring, takvalvet kläddes med spontad panel, vattrivning och kalkavfärgning av väggarna, bröstningspanel till fönstrens nederkant, ny altarring med svarvad balustrad, ombyggnad av läktarens fyra pelare och komplettering med fyra nya pelare. Ett kalkstensgolv som låg i en del av koret flyttades till vapenhuset. Ett nytt trägolv lades ovanpå det gamla i sakristian. Byggmästare C G Svensson, Norrköping.

C G Svensson (Byggmästare)

År 1892 - 1892 Fast inredning - predikstol
Predikstolen från 1600-tal restaurerades. A Lundberg. se historik
År 1916 - 1917 Teknisk installation - värme
Ny kamin från Ebbes bruk. se historik
År 1916 - 1916 Ändring - ombyggnad, interiör
Kaminen placerades i korportalens nisch. Arkitekt Gustav Linden. se historik
År 1916 - 1923 Ändring - ombyggnad, exteriör
Spåntaket ersattes av svartplåt. se historik
År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad, interiör
Innanfönster, ommålning av interiören. en medeltida altarskiva som fungerat som trappsten vid västportalen flyttades in i vapenhusets golv. Flyttades åter 1961. Arkitekt K Martin Westerberg, Stockholm. se historik
År 1949 - 1949 Teknisk installation
Elektrisk klockringningsanläggning, AEG, Norrköping. se historik
År 1958 - 1958 Byggnadsarkeologisk undersökning
Byggnadsarkeologiska undersökningar. Ett runstensfragment påträffades i muren i kyrkans nordöstra hörn. Delar av tidigmedeltida gravmonument framkom. I långhusets södra vägg framkom den ursprungliga romanska sydportalen samt ett igensatt romanskt fönster. En igenmurad nisch på södra väggen återupptogs. Rester av draperimålningar från 1770-talet påträffades bakom altartavlan och på södra väggen. En medeltida altarskiva i vapenhusets golv placerades på ett nytt altare i den nyrenoverade kyrkan. En medeltida järnbeslagen dörr fanns bevarad i den igenmurade koringången. Östergötlands länsmuseum.
År 1958 - 1958 Byggnadsarkeologisk undersökning
Mycket fragmentariska medeltida målningar i form av cirkelsegment och figurdetaljer påträffades.
År 1958 - 1959 Ändring - ombyggnad, exteriör
De två runda fönstren på långhusets västra sida murades igen och korfönstren minskades till sin halva bredd, nya kopplade fönster. Den äldre spritputsen ersattes av ädelputs. Takkonstruktionen som var skadad av husbock och röta ersattes av nya takstolar, ny takbeläggning av kopparplåt ersatte den äldre svartplåten. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. se historik
År 1958 - 1958 Konservatorsarbeten
Predikstolen som var vitmålad med förgyllda ornament och figurer konserverades och målades i vad som uppfattades som de ursprungliga färgerna, färgdokumentation utfördes och det konstaterades att figurerna var sekundära. Hörbergs altartavla konserverades, konservator Bertil Bengtsson, Linköping. se historik
År 1958 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt gjutet betongbjälklag och golvbeläggning av kalksten, sakristians trägolv ersattes med tegelgolv, trätunnvalvet från 1700-talet ersattes av ett plant kassettak med profilerade träreglar samt tretexskivor i fälten. Väggpanelen borttogs. Orgelläktaren, som delvis var angripen av husbock monterades ner. Två skulpturer som tidigare flankerade altaruppsatsen placerades i de förminskade nischerna för korfönstren, förvaras nu i gravkapellet. Pärlspontpanelen i vapenhusets tak ersattes av slätspontade brädor, som oljelaserades. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping.
År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel
Kororgel på södra sidan av koret, byggd av A Magnusson, Göteborg. se historik
År 1961 - 1961 Teknisk installation
Ingjutna värmeslingor i golvet. se historik
År 1961 - 1961 Nybyggnad
Fristående pannrumsbyggnad placerades söder om tornet. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping, Lars Lagerström Konstruktionsbyrå, Norrköping. se historik

Lars Lagerström Konstruktionsbyrå, Norrköping (Konstruktör)

År 1975 - 1975 Ändring
Klockorna fick nya kläppar gjutna hos Bergholtz klockgjuteri. se historik
År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Inbåsningen för kören framme i koret som tillkom 1958-63 borttogs. Arkitekt Jerk Alton, Stockholm.
År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad
Den igensatta korportalen med sin i yttervägg bevarade medeltida järndörr togs upp som utrymningsväg och en ny dörr insattes. se historik
År 1987 - 1987 Teknisk installation
Hinderljus monterades på tornet, föranlett av att landningsbanan på Norrköpings flygplats förlängdes. se historik
År 2000 - 2000 Underhåll - interiör
Ommålning av väggar och tak i kyrkorummet, vapenhuset och sakristian i samma kulör som tidigare. Väggarna i kyrkorummet och vapenhuset ommålades med en emulsionsfärg och sakristian avfärgades med kalkfärg. Arkitekt Owe Axelsson, Måleri & Fasad AB Br Ek, Norrköping. se historik