Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HEJNUM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HEJNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

496-18.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HEJNUM KYRKA (akt.), HEJNUMS KYRKA (akt.)

1029 - 1029

1200 - 1200

1230 - 1270

1239 - 1239

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Hejnum
Väskinde församling
Visby stift
Hejnum kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Omkring 1200 uppfördes en liten stenkyrka på platsen, med absidkor i öster och långhus i väster. Båda byggandskropparna dekorerades utvändigt med en rundbågefris med figurreliefer. Ett par decennier senare tillfogades ett torn i väster. I mitten av 1200-talet byggdes ett nytt långhus som nästan helt täckte den lilla absidkyrkan, slutligen uppfördes ett nytt kor med sakristia. I dessa nya byggnadsdelar återanvändes figurrelieferna som dekoration. Invändligt dekorerades kyrkan med muralmålningar i valv och på väggar som ett par decennier senare målades över med Kristus som världsdomare ovan triumfbågen. Omkring 1450 dekorerades kyrkan...

Läs mer i eget fönster

År 1029 - 1029 Nybyggnad
Årtal enligt Strelow.
År 1180 - 1220 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Byggnadsskulptur. Långhusportal, från den äldre kyrkan
År 1200 - 1230 Nybyggnad - Torn
Torn. Byggt till den äldre absidkyrkan

Botvid stenmästare (Byggmästare)

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1200 - 1200 Nybyggnad
omkring 1200. En romansk stenkyrka uppfördes, med absidkor i öster och långhus i väster, SvK anger att absidkyrkan uppfördes 1169, men att den skulle kunna vara från 1000-talet.
År 1200 - 1229 Nybyggnad - Torn
Ett torn tillfogades den lilla absidkyrkan, SvK anger o. 1190. Triumfkrucifix, möjligen även fattigstocken som då kanske utgjorde krucifixpiedestal (SvK anger ”o. 1210”).
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningarna ovan triumfbågen målades över med nya, GKM anger o. 1250 samt att de utfördes av Mikaelsmästaren. Dopfunt.

Mikaelsmästaren (Konstnär)

År 1230 - 1270 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, rakt kor och sakristia. Ersatte en äldre absidkyrka från ca 1200
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Ornamentala kalkmålningar i långhus och kor
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet. Ersatte ett äldre absidkor
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Korportal
År 1239 - 1239 Nybyggnad
Årtal enligt Taxuslistan.
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Uppfördes det kor och långhus vi ser idag, i dessa byggnadskroppar återanvändes delar av rundbågsfrisen som omslutit absidkyrkan. Även en portal återanvändes från denna kyrka. (SvK anger att tornet uppfördes 1236 och koret omkr. 1250. och nämner Lafrans som mästare.) Kyrkan dekorerades invändigt med muralmålningar, GKM anger 1236. Sakristan uppfördes. Kyrkklockan göts. Ringen och korset till triumfkrucifixet (SvK anger o. 1240). Träskulptur i form av tronade Madonna, nu deponerad i Gotlands fornsal.
År 1330 - 1330 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1330. Träskulptur föreställande S:t Olof, nu deponerad i Gotlands fornsal.
År 1350 - 1350 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1350 Träskulptur föreställande Kristus, nu deponerad i Gotlands fornsal.
År 1393 - 1393 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll lagd över Herr Laurentius Ebbink och hans moder Wolburge.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i långhus och kor

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning
Kyrkan dekorerades med muralmålningar utförda av ”Passionsmästaren”. Träskulptur föreställande manlig apostel, nu deponerad i Gotlands fornsal.

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1600 - 1699 Specifika inventarier - dopfunt
Doopfunt
År 1600 - 1699 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt.
År 1624 - 1624 Ändring - ombyggnad
Tornhuven ombyggdes.
År 1685 - 1685 Fast inredning - predikstol
Öppningen vid predikstolen togs upp, GK anger på 1700-talet vid anskaffandet av predikstolen.
År 1700 - 1730 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1704 - 1704 Fast inredning - predikstol
Predikstol. Målad 1721
År 1704 - 1704 Arkitekturbunden utsmyckning
Målning föreställande kvinna på kyrkbänken, utfördes trol. av Christian Lorenz Numens. Målade Christian Lorenz Numens en numera borttagen vägg mellan långhus och ringkammare. Tillverkades predikstolen (inskr.). Altarskrank (inskr.).

Christian Lorenz Numens (Konstnär)

År 1706 - 1706 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Korbänken målades av Abraham Beck. Troligen målade han även en kvinnofigur på en bänkdörr (inskr.).

Abraham Beck (Konstnär)

År 1721 - 1721 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av Jöns Wulff (inskr.).

Jöns Wulff (Konstnär)

År 1738 - 1738 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla. Skänkt av prosten Johan Lutterman 1738
År 1738 - 1738 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlans Golgata-scen målades trol. av Pehr Fjellström. Tavlan bekostades av prosten Johan Lutteman (inskr.).

Pehr Fjellström (Konstnär)

År 1746 - 1746 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona (inskr.).
År 1810 - 1810 Underhåll
Tornhuven reparerades.
År 1859 - 1859 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen övermålades. Stor del av korbänken målades om.
År 1861 - 1861 Ändring
Blev långhustakets norra takfall pålagt.
År 1873 - 1873 Underhåll
Tornhuven reparerades.
År 1914 - 1914 Byggnadsarkeologisk undersökning
Vid omläggningen av golvet fann man grunden till en absidkyrka.
År 1925 - 1925 Teknisk installation - värme
Pannrum under sakristian (enl. foto av A.Edle) och sannolikt värmeinstallation.
År 1927 - 1927 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Ett processionskrucifix deponerades i Gotlands fornsal.
År 1948 - 1948 Underhåll
1948 ? Tornet reparerades.
År 1960 - 1960 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades ut- och invändigt efter förslag av arkitekten Olle Karth. Muralmålningarna framtogs och konserverades av Erik Olsson som också rengjorde och konserverade stora delar av inredningen. Bl. a. reparerades tegeltaken och fogar med C-bruk fogades om med K-bruk. Invändigt revs en läktare. Elinstallation och värmeanläggning.

Erik Olsson (Konservator)

Olle Karth (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes av John Grönvall Orgelbyggeri, Lilla Edet.

John Grönvall Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1977 - 1977 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan försågs med ny upphängning m.m.
År 1979 - 1979 Ändring
Tre orgelpipor blev stulna.
År 1988 - 1988 Ändring - restaurering, exteriör
En mindre utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, utfördes: Tegeltaket lades om. Även mindre arbeten på tornhuven utfördes såsom tjärsmörjning, rengöring från svampangrepp och reparation av vindflöjeln. Klockdäcket byggdes om, utkastaren reparerades och kläddes med blyplåt. Fasaderna putslagades och hörnkedjorna rengjordes. Kyrkan försågs med åskledare.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Långhusportalens kapitäl konserverades.
År 2007 - 2007 Underhåll
Reparation av kondensskadad puts ovan triumfbågen i långhuset.
År 2011 - 2012 Ändring - restaurering
Ut- och invändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Byggnadshyttan:  Reparation av tornhuven med bl.a. ny panel och vindförankringar.  Putsreparation av fasaderna  Rengöring av väggar och valv i tornrummet och sakristian.  Avgränsning av förrådsutrymme i tornrummet bakom orgeln med två dörrar, och nya trappor till tornvinden.

Jan Utas (Arkitekt)