Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster YDRE SUND 3:1 - husnr 2, SUNDS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SUNDS KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Den första kända kyrkan tros ha uppförts på 1200-talet, sannolikt med rektangulärt långhus, och smalare kor med absid i öster. Kyrkan var valvslagen och tillbyggd i flera etapper med bl a sakristia i norr samt vapenhus. Under koret fanns gravar tillhörande familjen Rääf och under sakristian gravar tillhörande familjen Drake. Till kyrkan hörde en klockstapel med två klockor, en kyrkbod och en klockargård. Äldre räkenskaper och övriga handlingar förstördes i en brand i prästgården 1631 varför byggnadshistoriken är oklar. År 1660 skadades kyrkan i en brand som endast lämnade murarna kvar. Den byggdes åter upp 1663. År 1710 fanns det planer på att bygga ut kyrkan med en korsarm i norr för att ge plats för den växande församlingen. Murarna var dock sköra efter branden, och då kyrkan blev utsynad 1775 beslutade man om nybyggnad.

Drivande i arbetet var pastor Gustaf Hammarqvist, och ett betydande ekonomiskt understöd kom från assessorn och stadsläkaren i Stockholm, Zacharias Strandberg, son till kyrkoherden Johan Strandberg i Sund. För ritningarna stod stifts- och länsbyggmästare Casper Seurling, bearbetade och fastställda av Överintendentsämbetet 1793. Grunden placerades på samma plats som den gamla och murarna uppfördes av gråsten. Kyrkan stod färdig 1794. Kyrkan uppfördes i gustaviansk stil och består av ett rektangulärt långhus med indraget halvrunt korparti samt torn i väster flankerat av två små rum. Fasaderna slätputsades och avfärgades i vitt och taket och korets takfall gjordes brutna. Till kyrkans ovanliga inslag hör att den redan från början försågs med en läktarunderbyggnad innehållande sakristia och "skriftesal". Kyrkans inredning och utsmyckning blev anmärkningsvärt enhetlig, till stor del genom att samme konstnär, Pehr Hörberg, anlitades för alla målningsarbeten enligt ett program utformat av pastor Hammarqvist. Målaren, tecknaren, grafikern och skulptören Pehr Hörberg (1746-1816) var sin tids mest anlitade kyrkomålare. Han har målat 87 altartavlor varav 57 i Östergötland. I Sunds kyrka står Hörberg för altartavlan "Kristi törnekröning", altaruppsatsens grisaillemåleri, liksom medaljongmålningar på altarrundeln, predikstolen och läktarbarriären. Även exteriört måleri av Hörbergs hand förekommer vid torningången i form av änglar och två allegoriska bilder föreställande Tron och Hoppet. All inredning tycks ha varit målad i en vitgrå färgskala med guldinslag, en färgsättning som följande renoveringar verkar ha följt. Orgeln byggdes av Pehr Schiörlin 1794, men idag återstår endast orgelfasaden då verket byttes ut 1973 av orgelbyggare Olof Hammarberg.

Tornets avslutning med en låg, kraftig obelisk på en smäcker lanternin verkar ha orsakat instabilitet och 1837 ersattes den med en låg spira direkt på lanterninen. Arkitekten Axel Brunskog från Linköping svarade för en restaurering 1912-14 då den slutna bänkinredningen byttes ut mot öppna bänkar som brunbetsades. Troligen byttes även sydportalens dörrar ut vid detta tillfälle, och läktarunderbyggnadens fönster försågs med gult katedralglas. Vid nästa restaurering som utfördes av arkitekterna Kurt von Schmalensee och Johannes Dahl 1951, sattes läktarunderbyggnadens fönster igen och de glasade dubbeldörrarna ersattes av släta dörrar. Interiören ommålades, bl a fick takets tunnvalv shatteringar i grått, bänkarna gråmålades och övrig inredning fick en grågrön färgton. Johannes Dahl stod även bakom en utvändig restaurering 1964-65 då takets svartmålade plåt ersattes av kopparplåt. Under följande decennier har mindre åtgärder utförts såsom konservering av Hörbergs medaljongmåleri samt omförgyllning.