Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG BERGSJÖN 47:1 - husnr 1A, BERGSJÖNS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BERGSJÖNS KYRKA (akt.)
Historik
Stadsdelen Bergsjön i Göteborg började bebyggas 1967 efter en plan upprättad 1965. En provisorisk s.k. vandringskyrka togs i bruk vid Rymdtorget redan samma år. År 1968 inrättades inom stadsdelen Bergsjön ett kyrkobokföringsområde. Bergsjön blev en egen församling 1971 efter delning av Nylöse församling. Projektering av kyrka, församlingshem och pastorsexpedition vid Bergsjöns centrum påbörjades 1969 och kyrkan kunde invigas juni 1974.

Planering och projektering
Uppdraget att upprätta programhandlingar för kyrkobyggnaden lämnades åt arkitekt Bo Cederlöf. Konstruktionsritningar gjordes av AB Brodefors & Mattsson Byggkonsult och
VVS- ritningarna gjordes av Hugo Theorells Ingenjörsbyrå AB. Elinstallation ansvarade Gunnar Lundberg Ingenjörsbyrå AB för och för byggets kostnadsberäkningar stod E. Larsson Byggnadsbyrå AB.

Av Stadsbyggnadskontorets remissyttrande till Riksantikvarieämbetet framgår, att förslagsritningarna till kyrkan legat till grund för en ändring av områdets stadsplan, vilken antogs den 8 oktober 1970. Den innebar, att ca 200 kvm mark avsattes för kyrkobyggnaden.
"Kyrkobyggnadens inplacering vid Rymdtorgets västra del som skett i samråd med den kyrkliga myndigheten synes såväl ur funktionssynpunkt som i arkitektoniskt hänseende innebära, att torgbildningen kompletteras på ett lämpligt och naturligt sätt & Byggnaden, som är föreslagen utförd i betong med utfackningsväggar av trä och glas, ansluter väl till tidigare uppförd centrumbebyggelse och skola". Stadsbyggnadskontoret, Göteborg. Remissvar till RAÄ 1971-11-09. RAÄ Dnr K 526. ATA Vit mapp.

Kyrkan byggs 1973-74 och invigs 1974
Byggnationen påbörjas april 1973. Huvuddelen av den fasta inredningen ritades av C. E. Ekström, vid Bo Cederlöf arkitektkontors inredningsavdelning. Kyrkan invigdes juni 1974 av biskop Bertil Gärtner.

Kulturhistoriskt skydd 1990
Den 19 april 1990 beslutade Riksantikvarieämbetet (RAÄ), att bestämmelserna i
4 kap. 3 § lagen (1988:959) om kulturminnen m.m. skall tillämpas på Bergsjöns
kyrkobyggnad och tillhörande kyrkotomt. Motiveringen var:
"Betongen som nutida byggnads- och fasadmaterial förknippas framförallt med industri- och
kontorsbyggnader, broar och liknande byggnadsverk tillkomna under 1950-talet och följande
decennier. I den samtida, mycket omfattande kyrkobyggnadsverksamheten var betongen däremot inte lika vanlig; i stället använde man gärna traditionella och mer påkostade material, såsom mörkbränt fasadtegel. Det finns emellertid kyrkor, där arkitekten i medvetet brott mot denna materialestetik har valt att arbeta med betong och utifrån dess speciella förutsättningar sökt ett arkitektoniskt uttryck, mera i samklang med dagens förortsmiljö.
Bergsjöns kyrka tillhör den gruppen och har vid Riksantikvarieämbetets inventering av de
moderna kyrkorna bedömts vara av sådant intresse i sin art att den bör åtnjuta skydd enligt
Kulturminneslagen. Med sin kärva, slutna exteriör som kontrasterar mot själva kyrkorummets
luftiga, ljusa karaktär har Bergsjöns kyrka också ett betydande arkitektoniskt egenvärde".
Beslut om krav på tillståndsprövning fattades på grundval av 4 kap. 4 § rörande kyrkobyggnad som är uppförd efter år 1939 och är märklig genom sitt kulturhistoriska värde.

I ett yttrande den 15 februari 1989 från Kyrkorådet till RAÄ framkom att man inte skulle stödja ett sådant beslut. Beslutet om tillståndsprövning överklagades därför av Kyrkorådet i Bergsjöns församling den 7 juni 1990. För att få en extern bedömning vände RAÄ sig till
professor Björn Linn vid Chalmers Tekniska Högskola. Den 15 november 1992 lämnade professor Linn ett utlåtande till RAÄ över Bergsjöns kyrka med avseende på det arkitektoniskt kulturhistoriska värdet. Bland annat framhölls:
"Kyrkans exteriör är vårdad men har snarast karaktären av en mindre industribyggnad - att det är en kyrkobyggnad framgår endast av det fristående klocktornet i betong samt skylten ´Bergsjöns kyrka´.
Invändigt råder emellertid inget tvivel om att det är en kyrklig anläggning. Kyrkorummet,
nära kubiskt i formen med furupanelade väggar, har en utformning med viss särprägel, bl. a.
med gången mellan bänkkvarteren som kommer snett in från entrén för att sedan vinklas fram
mot altaret. Detaljutformning och belysning är genomförda med hög arkitektonisk kompetens.
Altarprydnaden är en Kristusfigur i ofärgat keramiskt material sittande på väggen. Till följd
av att träet i väggen mörknat är kontrasten mellan figur och vägg numera inte särskilt stor,
vilket församlingen sökt provisoriskt avhjälpa genom att placera en spotlight riktad mot figuren. Önskemål finns att komplettera med exempelvis en textil i färg bakom altaret.
Min bedömning är att kyrkorummets interiör är av sådan arkitektonisk kvalitet att ett skydd är väl motiverat& Bergsjöns kyrka har en interiör av klart egen karaktär i det samtida kyrkobyggandet. Rummet är välproportionerat och omsorgsfullt utformat i materialval, detaljutformning och belysning, vilket i helheten ger det ett betydande konstnärligt värde."
Följande år, 25 maj 1993, sammanfattade RAÄ övervägandena rörande det kulturhistoriska värdet, och ämbetet vidhöll sin uppfattning att kyrkan borde skyddas enligt kulturminneslagen. Enligt Kulturdepartementets skrivelse den 10 februari 1994 hade Kyrkorådet inkommit med ytterligare en skrivelse. Överklagandet avslogs däremot av Regeringen.

1995 fästs två kors på fasaderna
I mars 1995 framfördes till RAÄ av kyrkoherde Jarl Sandboge, för kyrkorådet i Bergsjön, önskemålet att någon form av symbol skulle skapas och placeras exteriört på kyrkan, för att byggnadens karaktär skulle framgå bättre än tidigare.