Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALKÖPING ÅSLE 33:1 - husnr 1, ÅSLE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÅSLE KYRKA (akt.)
1995-10-04
Historik
Historiken kompletterad vid inventeringen 2001:
ÅSLE KYRKA uppfördes med största sannolikhet under äldre medeltid. Den norra korsarmen tillkom 1572 såsom gravkor för den Lilliehöökska ätten. 1640-tal byggdes den södra korsarmen såsom "nykyrka" för Mularpsborna. 1706 uppfördes ett torn som togs ned redan 1770 då kyrkan utvidgades åt väster. Vid samma renovering 1770 togs träskranket bort som skiljde gravkoret från resterande kyrkan och i den norra korsarmen uppfördes istället en läktare. Läktare skall också funnits, kanske även tidigare än 1770, i väster och i södra korsarmen. Bänkar och läktarna (ej nordläktaren) var 1829 målade ljusblå med gula speglar med en målad blomma i.
En större renovering av kyrkan genomfördes 1888. Denna renovering innebar att kyrkan fick en ny spritputs, kyrkans tak täcktes med zinkplåt i fjälltäckning istället för det tidigare träspånstaket och en ny gesims tillkom under taket. Sakristian höjdes så att den kom att få samma höjd som kyrkans långhus. Det tidigare vapenhuset revs (eventuellt det av trä utanför sydingången) och två nya uppfördes. Nya fönster och dörrar sattes in och på östra gaveln tillkom blindfönster. Invändigt putsades och målades kyrkan om samt att en ny altarring, nya läktare i väster och söder samt orgel tillkom. Väggar och takvalv dekormålades (sannolikt av A G Ljungström från Sandhem) bl.a. med kvaderstensimitation och boasering. Nytt golv av trä lades in.
Sannolikt revs norrläktaren vid 1888 års renovering (fanns 1860 med ej 1916). När den nya orgeln sattes in på västläktaren höjdes takvalvet. Detta som tidigare var i trä vid den tillbyggda delen, valvslogs nu. I och med dessa arbeten skall fynd av äldre väggmåleri ha gjorts i norra korsarmen samt i koret. De nya, öppna bänkar som sattes in skall, enligt en uppmätning från 1916, ha gått ända bak i alla korsarmar samt i koret. 1916 tillkom, på grund av de rötproblem som kyrkan haft under långa tider, nya bänkskärmar, ny bröstningspanel samt ny trappa till predikstolen.
1947-49 genomfördes nästa stora renovering under ledning av arkitekt Adolf Niklasson. Vid dessa arbeten putsades och målades kyrkan om såväl invändigt som utvändigt samt att nya fönsterbänkar tillkom. Kyrkan fick ett nytt yttertak av handklyvna kyrkspån. Invändigt revs söderläktaren, västläktaren sänktes, fick ny barriär och byggdes ut på mitten. Orgeln byggdes om, placerades längre bak på läktaren och fick en ny fasad. Elbelysning och elvärme drogs in i kyrkan. Nytt golv av kalksten och trä lades in, korets golv förlängdes åt väster och höjdes invid altaret. Ett nytt trätak av slätspånt sattes in. Ny bänkinredning,med reflexbänkvärmare och väggbröstning utmed väggen, sattes in. Altarringen kortades av och kläddes in samt att ett dopkapell tillskapades i den norra korsarmen.
1947-49 års renovering innebar även att fönstren renoverades, att två nya ytterdörrar liksom två dörrar till sakristian tillverkades samt att nya innandörrar mellan vapenhuset, kyrkorummet, läktaren och tornvåningen tillkom. Sakristian byggdes om genom att golvet sänktes och belades med kalkstensplattor, en ny skåpsinredning byggdes där den äldre predikstolsdörren återanvändes samt att man installerade WC.
1977 målades kyrkan återigen om invändigt och 1985 togs delar av bänkinredningen bort i koret på norra och södra sidan. 1988-89 genomfördes en renovering där bl.a. fasaderna putsades om invändigt och utvändigt samt att taket lades om med nya spån. 1998 sattes in ny orgel, med viss återanvändning av delar från den äldre orgeln, in vilket gjorde att man förkortade läktaren ca 1 meter.
Klockstapeln - Vid inventeringen av kyrkan 1829 angavs att en klockstapel uppfördes 1722. Vid den stora renoveringen 1888 brädfodras klockstapeln med locklistpanel och nytt spåntak lades. 1918 spånkläddes och panelades stapeln, 1935 målades den om och renoveras återigen 1991.