Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HUDIKSVALL ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 5:1 - husnr 1, ENÅNGERS GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ENÅNGERS GAMLA KYRKA (akt.)
1994-12-20
Historik
Redan på 1200-talet fanns en kyrka i Enånger. Rester av denna påträffades vid en omläggning av golvet i den nuvarande kyrkan 1951. På 1400-talet ersattes 1200-talskyrkan av en större kyrka. Den är uppförd av gråsten, putsad och avfärgad i vitt. Översta delen av västra gavelröstet i tegel pryds av vitputsade blinderingar. Sadeltaket är täckt med spån. Planen är rektangulär, av salkyrkotyp, med en sakristia i norr. Ett vapenhus i söder revs under 1800-talet, medan ingången till kyrkan där finns kvar. Ingången i väster togs upp 1744. Kyrkans höga, rundbågiga fönster fick sin nuvarande form 1744. Dessförinnan var fönstren, såsom fortfarande det östra fönstret, något högre och spetsbågiga. Nordsidans fönster togs upp 1712. Kyrkorummet täcks av två stjärnvalv, som liksom väggarna har rik senmedeltida bemålning. Valvens målningar, som tillskrivits Tierp-skolan, har aldrig varit överkalkade, medan väggarnas målningar överkalkades 1712 och togs fram 1949. 1958 byttes plåttaket från 1895 ut mot spåntak. En toalettbyggnad uppfördes 1987 på fastigheten.