Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VARA ELING 5:1 - husnr 1, ELINGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ELINGS KYRKA (akt.)
1995-06-16
Historik
Enligt sägnen skall Elings kyrka ha uppförts av en kvinna vid namn Eli på den närbelägna herrgården Bol. Nuvarande kyrka torde med tanke på sin karaktär och dopfuntens ålder ha uppförts under början av 1200-talet. Långhuset restes av gråsten med hörn- och portomfattningar av sandstenskvadrar. I öster hade kyrkan ett smalare kor. Under 1500-talet var kyrkan i mycket dåligt skick och saknade tak "påå thenn ena sidhann". Sannolikt under 1600-talets andra hälft tillkom en läktare. 1722 målades interiören. 1762-63 utvidgades kyrkan med ett fullbrett och tresidigt avslutat kor. Samtidigt reparerades södra långväggen och fick sina fönster förstorade. Fasaden omputsades och målades.
I början av 1780-talet befanns såväl klockstapel som kyrka vara i ett dåligt skick. Ett klocktorn av trä restes vid kyrkans västgavel år 1783, men detta vacklade vid ringning och storm. 1833 beslutade sockenstämman om en genomgripande reparation av kyrkan, varvid trätornet skulle ersättas av ett stentorn. Så skedde också. Man satte även igen sydporten och tog upp en ny i väster, genom tornet. Sydporten ersattes av ett fönster som fick ett motsvarande i norr. Takets spåntäckning byttes ut mot lertegel. Invändigt insattes nytt golv och tak. 1841 inköptes en Söderlingorgel från Agnetorps kyrka. 1862 reparerades taket. 1881 uppfördes sakristia och tornet byggdes på med en ny klockkammare av trä. 1889 fick kyrkan nytt altare, altarprydnad i form av ett förgyllt hjulkors, altarring och predikstol samt ommålades invändigt. Arkitekt var Fredrik Liljekvist, Stockholm och utförandet präglades av tidens nystilar. Den gamla predikstolen var placerad över altaret. 1894 insattes färgat glas i fönstret över altaret. 1896 slog åskan ned i tornet som fick repareras. 1901 försågs innerväggarna med schablonmålningar och korväggen målades med rundbåge, drapering och palmettornament. 1909 inköptes en ny Söderlingorgel som stått i Tidaholm. Den ombyggdes av C A Härngren, Lidköping. 1914 kläddes torntaket med kopparplåt.
1926 företogs en renovering efter ritningar av arkitekt Anders Roland, Stockholm. Nytt golv inlades och en öppen bänkinredning tillverkades. Innertaket kläddes med slätspont, altarväggens lunett igensattes och interiören ommålades. 1932 installerades elektricitet för belysning. 1934 fick västporten en ny trappa istället för de gravhällar som till dess brukats. 1947 fick kyrkan elektrisk uppvärmning och 1951 elektrisk klockringning.
1952 ommålades interiör och exteriör. Vid detta tillfälle övermålades väggarnas schablonmåleri. Den nya färgsättningen dominerades av vitt och pasteller. Läktarens järnstöttor från det sena 1800-talet ersattes med träpelare och bröstet konserverades. 1889 års hjulkors ersattes 1958 av en altartavla, utförd av Viking Lanje, Laholm. Detta skedde på tillskyndan av syföreningen som vid en resa hade beundrat hans altartavla i Böne kyrka. 1973 installerades ny orgel, byggd av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping. Samma år insattes råglas i korfönstrens ytterlufter och en insats gjordes mot härjande träskadeinsekter.
1976 renoverades den slitna fasaden som på några ställen uppvisade bomputs. Sockel och fasad omputsades samt kalkades och taket rengjordes. Arkitekt var ingenjör Ernst Lefvander, Skara. 1981 företogs den senaste stora renoveringen. Väggarna hade blivit ordentligt nedsmutsade sedan 1952. Den nya färgsättningen anknöt till bevarad äldre inredning. Tre bänkrader under läktaren borttogs för att få plats med kapphängare, textilskåp och bokbord m.m. Golven fernissades och läktarbröstet konserverades. 1996 omputsades fasaden emedan den gamla putsen var cementhaltig. Sockeln befriades från sin täta puts och fick nya ventiler. De gamla rötskadade fönsterkarmarna ersattes. Exteriören ommålades.