Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TÖREBODA BÄLLEFORS PRÄSTBOL 9:1 - husnr 1, BÄLLEFORS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

BÄLLEFORS KYRKA (akt.)
1999-07-07
Historik
BÄLLEFORS - Fram till 1700-talets mitt fanns i socknen två medeltidskyrkor, Bällefors och Tiberg. Vid 1700-talets mitt införlivades socknen Tiberg i Bällefors socken och ca 1760 revs Tibergs kyrka. Dess predikstol överfördes till Ekeskogs kyrka.
I Bällefors kyrka finns medeltida murar sannolikt bevarade i sydväggens mittparti. Från medeltiden är även en liljesten och en dopfunt. Kyrkans altaruppsats från 1626 är ännu bevarad. 1647 uppfördes ett vapenhus i söder. Denna kyrka utvidgades åt öster 1666. Till det nya koret användes material från gamla koret. I koret upptogs en sydportal och häröver ett runt fönster. Dessutom tillkom ett större korfönster i norr och ett i söder. Kordörren är bevarad i det s.k. "kyrkhärberget". På Peringskiölds avbildning av kyrkan i Monumenta 1672 består kyrkan av rektangulärt långhus, fullbrett och lika högt, tresidigt avslutat kor med koringång i öster, vapenhus i söder och väster om kyrkan en timrad, konformad klockstapel. Vid samma tid upphängdes tre vapensköldar i kyrkan över medlemmar i familjen Grip. Från 1702 stammar nuvarande predikstol av Erik Sparres bildhuggare och en nummertavla. Från 1700-talet är även en dörr mellan kor och sakristia. Sakristian uppfördes 1708, efter påpekande vid en biskopsvisitation 1703. 1729 försågs taket med dekormålningar. En utvidgning i väster genomfördes 1766. En läktare byggdes. Över det nya västpartiet uppfördes det nuvarande, ridande trätornet troligen samma år. Kyrkklockorna överflyttades från den nu förfallna klockstapeln, som revs detta år. En ny port upptogs i väster och över denna ett fönster. Förbättringar "till tak och golv" genomfördes 1791, 1795, 1800 och 1813.
1825 sägs kyrkans långhus ha breddats åt norr. Samtidigt upptogs ett korfönster i öster och framför detta, över altaret, upphängdes ett kors med svepeduk (nu i sakristian). Altaruppsatsen från 1600-talet placerades på kyrkhärbergets vind. Under 1800-talet, troligen 1881, fick kyrkan ett nytt innertak, varvid takmålningarna avlägsnades. En koringång och ett fönster i söder igenmurades, nytt golv inlades, yttertaket lagades, fler fönster upptogs och de befintliga och fönstren förstorades. Kyrkhärberget renoverades. Vapenhuset från 1647 revs och ett nytt uppfördes. Nya kyrkogårdsstolpar uppsattes. Vid en renovering 1910-1912 återinsattes den äldre altaruppsatsen i kyrkorummet efter konservering/restaurering. Konserveringsrbetet utfördes Lotten Eklund och Sophie Lönnroth, Göteborg. Ny altartavla, en kopia efter en målning av Carl Bloch, Danmark, anskaffades. Den äldre altartavlan, en skulpterad calvariegrupp, placerades nu ovanpå altaruppsatsens krön. Tornhuven omtäcktes. Kyrkan isolerades över innertaket. Nytt trägolv inlades i koret, korkmatta innanför altarringen ett runt fönster vid predikstolen upptogs åter, läktarstolpar lagades, nya innerdörrar insattes, vindfång uppfördes i söder, främsta bänkraden avlägsnades. Interiören målades i gråvitt. I arbetena medverkade arkitekt Cronstedt, Stockholm (omarbetning), byggmästare Carl Edman, Asketorp, Skövde och målare Johansson, Bankulla, Väring.
En renovering genomfördes 1951 under ledning av Axel Forssén. En äldre kamin borttogs. Yttertaken och utvändig puts omsågs (1700-tals- putsen på koret sparades!)och ett vapenhus revs. Kyrkans invändiga tunnvalv försågs med plywood (" kassettak"), och ett brädgolv inlades. Innanfönstren blyinfattades. Altaruppsats, predikstol, huvudbanér mm konserverades av KJR Johansson. Trägolv lades ovanpå mittgångens cementgolv. Bänkarna ombyggdes och en korbänk i söder avlägsnades. Nytt läktarbröst tillkom. En mindre läktarunderbyggnad, som bl.a. innehöll "skrudrum" byggdes. Elektrisk värme och belysnng installerades. Kyrkan målades ut- och invändigt. Vapenhuset i väster revs och västportalen försågs med ny dörr liksom ingången till sakristian. Ett önskemål om att utbyta torntakets spån mot kopparplåt avslogs. Drott Gyllenbergs förslag på utvidgning av kyrkogården i öster och nya grindar godkändes.
1967 konserverades den äldre altaruppsatsen genom konservator Olle Hellström. En ny orgel från Smedmans orgelbyggeri i Lidköping invigdes 1964. Fasaden var troligen ritad av Adolf Niklasson. Samma år sanerades mot skadeinsekter genom Anticimex. 1974 inlämnades och godkändes E Haasums förslag till en betydligt förstorad läktarunderbyggnad med kapprum. Tre bänkrader ytterligare togs bort i väster för att ge plats åt denna underbyggnad. 1979 beslutades om lagning och tjärning av torntaket. Kyrkan genomgick 1988 en renovering.