Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TÖREBODA EKESKOG 14:1 - husnr 1, EKESKOGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

EKESKOGS KYRKA (akt.)
1995-06-16
Historik
EKESKOGS KYRKA - Ekeskogs kyrka är uppförd under tidig medeltid. Från medeltiden har bevarats liljestenar,en järnbeslagen dörr, en dopfunt, en madonnaskulptur från 1200 - talet samt tre träskulpturer från 1400-talet (Andreas, Moses och en madonna). Medeltida murar är troligen bevarade i långhuset. På en teckning i Peringskiölds Monumenta utgjordes kyrkan vid denna tid av rektangulärt långhus och lägre och smalare, rakt avslutat kor i öster. Östra korväggen stöttas enligt bilden med snedsträvor. Till kyrkan hörde en klockstapel, påfallande lik dagens klockstapel. Redan 1695 skall ha funnits en mansläktare i väster. Kyrkan utvidgades i öster och fick nuvarande tresidiga kor med separat koringång 1698. I västgaveln togs upp två fönster över varandra. 1715 tillkom en delvis ännu bevarad altaruppsats av Börje Löfman. Från ungefär samma tid är ett begravningsvapen i kyrkan. 1729 dekormålades innertaket genom kyrkmålare Olof Collander. Predikstolen och ljudtaket övertogs 1767 från den då nyligen rivna kyrkan i Tiberg (Bällefors). Dessa var tillverkade 1742 av bildhuggare Johan Flodström. 1805 vidgades fönstren. Ett numera rivet vapenhus av timmer och nuvarande sakristia av sten uppfördes troligen 1843. 1862 och ännu 1918 förvarades de tre medeltida träskulpturerna på vinden. Enligt Säfve skall flera lass bilder mm försålts på auktion 1833! Den första orgeln var byggd 1868 av EA Setterquist, Örebro. Nuvarande bänkinredning och största delen av altarringen tillkom 1898.
1937 genomfördes en omfattande renovering, enligt förslag av arkitekt Axel Forssén. Byggmästare var Karl-Otto Gustafsson, Ek, och även kyrkmålare KJR Johansson medverkade. Ett pannrum grävdes troligen ut under sakristian. Grunden förstärktes, ett trägolv inlades över innergolvet av cement, en skorsten revs, elektricitet och värmeledning med lågtrycksånga installerades, kyrkans inre och yttre ommålades och nya, dubbla fönster med träbågar istället för järnbågar insattes. Sprickor i fasaden lagades. Nu tillkom även korfönstrens glasmålningar, ritade av Yngve Lundström. Nuvarande korbänkar tillkom. Predikstol och altaruppsats samt kyrkans takmålningar konserverades, varvid övermålning avlägsnades. Fyra medeltida skulpturer återhämtades från Västergötlands museum, konserverades och placerades i koret. Sakristian fick ny inredning och golv av tegel. Innertaket över läktaren sänktes till ursprungligt läge (?) och läktarens form förändrades och fick runda sidopartier. Väggarna rengjordes invändigt. Ytterväggarnas bänkgavlar utbyttes mot bröstpanel. Ett vapenhus av timmer i väster revs och ersattes av ett vindfång. Nya portar av ek insattes och ett fönster över denna förminskades. Klockstapeln fick delvis ny brädfordring. 1953 uppfördes ett bisättningsrum med columbarium på kyrkogården, enligt nitningar av Axel Forssén. Ny orgel från Nordfors och co insattes 1959. 1971 uppsattes två liljestenar utmed västfasaden.
Man ansökte samtidigt om att få byta ut skiffertaket mot kopparplåt. Riksantikvarieämbetet föreslog istället svart, galvaniserad plåt, vilket sedan valdes.
1980 ansökte man om att få bygga ut sakristian med en personaldel med dusch, men ansökan avslogs. 1982 skedde bekämpning mot skadeinsekter genom Anticimex.