Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LERUM LUNDBY PRÄSTGÅRD 1:2 - husnr 2, STORA LUNDBY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

STORA LUNDBY KYRKA (akt.)
2005-04-05
Historik
STORA LUNDBY kyrka är uppförd på platsen för en medeltida stenkyrka. Sockennamnet är skriftligt belagt år 1399. Dopfunten är daterad till 1200-talets mitt. I början av 1700-talet var medeltidskyrkan förfallen men den ansågs inte värd att reparera. Istället revs den och en ny stenkyrka med tresidigt kor uppfördes på platsen år 1728. Norra långhusväggen skall enligt uppgift ha flyttats ut 1,75 meter. Ett vapenhus tillbyggdes i väst på 1740-talets mitt.

Sannolikt bemålades hela kyrkans interiör av Johan Ross den äldre år 1728-1730. Den brädklädda väggen bakom altaret försågs även vid samma tid med en draperimålning. Predikstolen är utförd 1730 av Johan Jacob Beckman. Altartavlan från 1729 tillskrivs träsnidaren Peter Weber. Läktarbröstet pryds av målningar av profeter och evangelister och härstammar troligen från 1600-talets andra hälft och den föregående kyrkan.

1894 genomgick kyrkan en omfattande renovering som delvis utplånade den ursprungliga karaktären. Ett medeltida altarskåp borttogs, bänkinredningen förnyades och interiören fick ny färgsättning. Trätaket kläddes in med pärlspont.

Inför 200-årsjubileet år 1928 renoverades kyrkan under arkitekt Gustaf Ljungmans ledning. Kyrkan ommålades då invändigt och ursprunglig bemålning framtogs på bland annat predikstolen, altartavlan och draperimålningen bakom altaret.

1939 vidbyggdes en sakristia i två våningar norr om koret efter arkitekt Axel Forsséns ritningar. Elektrisk belysning och värmeledning installerades.

1965 fick sakristian nya större fönster och den andra våningen borttogs. Året därpå genomfördes en renovering i regi av arkitekt Herman Norgren, huvudsakligen i syfte att återställa kyrkans 1700-talskaraktär. Nya fönster med antikglas insattes, trägolvet avlägsnades och ett äldre golv från 1600-talet av gravhällar återställdes. Koret försågs med nytt golv av kalksten. Orgeln renoverades och bakom innertakets pärlspontsbeläggning hittades det ursprungliga trätaket, som framtogs. Predikstolen fick en ny fot och troligen även ny trappa. Bänkinredningens gavlar modifierades och en dekorerad bjälke i läktarens golv med årtalet 1701 upptäcktes och framtogs.

1995 renoverades kyrkan utvändigt. I samband med detta genomfördes en murverksdokumentation som visade att marksten och murtegel från den medeltida kyrkan hade återanvänts i den nya kyrkans väggar.

År 2003 revs vapenhuset och ersattes med ett nytt på samma plats med något större dimensioner. Det nya vapenhuset innehåller bland annat garderob, handikapptoalett och uppehållsrum. Till entrédörren i norr uppfördes en ramp.