Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SALEM SALEM 10:1 - husnr 1, SALEMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SALEMS KYRKA (akt.)
1995-11-17
Historik
Kyrkobyggnaden har genomgått ett flertal till- och ombyggnadsetapper och består numera av långhus, torn, femsidigt kor, sakristia och vapenhus. Långhuset har en oregelbunden rektangulär plan som ligger asymmetriskt i förhållande till tornets axel. Delar av den norra muren är samtida med tornet och härrör från den äldsta kyrkobyggnaden som uppfördes på 1100-talet.
Långhusets nuvarande form, med om- och tillbyggnader mot söder och öster, är följden av 1300-talets åtgärder. I kyrkorummets västra vägg syns spår av den ursprungliga södra långmuren, som revs i samband med utvidgningen. Spår av förlängningen mot öster finns också i norra långväggen. En följd av utvidgningen på bredden är långhusets asymmetri i förhållande till tornet. Den utvändiga utsmyckningen i långhusets västra gavel bör vara samtida med ombyggnaden och valvslagningen på 1400-talet, då blinderingsornamentiken med bl.a. trappfris anses stilmässigt härröra från perioden. Tillkomsten av långhusets stjärnvalv bedöms vara samtida.
Det kvadratiska tornet i väster är samtida med långhusets norra mur och uppfört under 1100-talet. Sättningsproblem medförde att det förstärktes på 1700-talet med en kraftig stödpelare i sydvästra hörnet. Tornets nuvarande spira bedöms härstamma från 1500-talets slut.
Sakristian uppfördes på 1200-talet, mot gamla kyrkans norra långmur. Det, till sin plan, kvadratiska vapenhuset i söder tillkom på 1400-talet. Anfangen i vapenhuset tyder på att man avsåg att förse rummet med murat valv; det fick dock istället ett välvt brädtak.
Troligen mot slutet av 1500-talet förstärktes tornet med dragjärn vars kryssformade ankare ännu är synliga i murverken. Förmodligen samtidigt tillfördes tornet sin nuvarrande spira.
Kyrkans kor tillbyggnad i öster utfördes på 1650-talet, koret är femsidigt och huvudsakligen uppfört av tegel. Korets tillkomst är förenad med uppförandet, under själva koret, av gravkammare åt familjen Wrede.Det är troligt att kyrkans spåntak förnyades 1664, då den daterade vindflöjeln på vapenhuset tillkom.
Utvändigt har byggnaden förblivit oförändrad sedan 1700-talets senare del. De åtgärder som vidtagits har gällt underhåll. Invändigt har dock många förnyelser skett sedan början på 1800-talet, detta har främst gällt orglarna, inredningen av koret, bänkarna, tornets vapenhus samt en rad ommålningar av kyrkorummet och inredningen. På 1960-talet avlägsnades korbänkarna. Nuvarande färgsättningen är från 1990-talet.