Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster DALS-ED TÖFTEDALS STOM 2:1 - husnr 1, TÖFTEDALS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TÖFTEDALS KYRKA (akt.)
1994-10-06
Historik
Komplettering vid inventeringen 2004:

Töftedals kyrka är en av Dalslands små träkyrkor uppförda i landskapets norra och västra skogsbygder under 1700-talet, en period av ganska intensivt kyrkobyggande av såväl sten - som träkyrkor i Dalsland. Förutom i Töftedal byggdes nya kyrkor i de närbelägna socknarna Lerdal, Nössemark, Rännelanda, Råggärd, Gesäter och Håbol varav de tre senare i trä. Kännetecknande för äldre tiders kyrkobyggande var ofta att successivt bygga ut eftersom som resurserna tillät. Ett ursprungligt långhus med kor kompletterades efterhand med torn, sakristia och förbättrad inredning. Ett byggnadsätt som i slutet av 1700-talet kom att brytas då statlig styrning efterhand gjorde sig mer gällande och det blev vanligare att uppföra kyrkor i sin helhet. Töftedals kyrka kan sägas vara ett exempel på den äldre varianten då långhuset med koret uppfördes 1748-49, tornet 1793 och sakristian 1915. Läktaren tillkom 1796 och det välvda innertaket 1824. Tidstypiska drag från det ursprungliga uppförandet är det tresidiga koret och det relativt branta taket.

Kyrkan tycks ha genomgått sin första större renovering 1887. I tidens anda gjordes kyrkorummet ljusare då de nuvarande större fönsteröppningarna togs upp. Troligen vitmålades kyrkan utvändigt istället för att tidigare varit rödfärgad och skiffer ersatte tegel på taket. Exteriört sattes också den öppna lanterninen igen. Kyrkan fick också en värmekälla då en kamin insattes. 1898 tillkom en ny altartavla och 1906 nya bänkar och nytt golv. 1913 målades altaret och predikstolen, förmodligen en tidstypisk övermålning av en äldre färgsättning. Ungefär samtidigt, 1915, tillbyggdes sakristian och 1920-21 renoverades kyrkan bl a genom en in- och utvändig ommålning. Vid det senare tillfället installerades också en ny orgel, kanske kyrkans första, och läktaren byggdes delvis om.

1950 genomgick kyrkan sin hitintills största renovering. För handlingarna svarade arkitekt Axel Forssén, känd från många västsvenska kyrkorenoveringar. Den genomgripande renoveringen innefattade ett flertal exteriöra och interiöra åtgärder, vilka fortfarande präglar kyrkorummet. Kyrkan genomgick en hel in- och utvändig ommålning, fasader och tak reparerades, tornhuven kläddes med kopparplåt och försågs med en glob och en tupp. På kyrkans södra fasad sattes en koringång igen och ett nytt fönster upptogs till vapenhuset. I kyrkorummet tillkom bl a de nuvarande bänkarna och innerfönstren försågs med s k antikglas. Då golven lades om sänktes golvet i mittgången. Kyrkorummet fick en delvis ny färgsättning samtidigt som predikstolen och altaruppsatsen konserverades. På predikstolen togs de gamla färgerna fram av konservator K J R Johansson, Skövde och altaruppsatsen målades för att överensstämma med de nya altartavlorna av konstnär Erik Ström, Göteborg. Andra åtgärder vid renoveringen var installationen av elektriskt ljus och värme samt en motordriven orgelfläkt.

Åtgärder sedan 1950 har varit av mer begränsat slag. 1995 gjordes en fasadrenovering och en del justeringar av skiffertaket. 2002 lades inskottsplåtar längs taknocken och en toalett installerades i vapenhuset. År 2000 blev orgeln från 1920 ersatt av en ny kororgel som sedan placerats på läktaren.