Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FINSPÅNG RISINGE 1:50 - husnr 5, RISINGE GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

RISINGE GAMLA KYRKA (akt.), S:TA MARIA KYRKA (akt.)
2019-02-14
Historik
Den gamla kyrkan, bestående av långhus och smalare kor, kan med hänvisning till södra portalens form dateras till 1100-talets senare del eller tidigt 1200-tal.. Långhuset ingår i det nuvarande och motsvarar andra och tredje travén från väster. Denna första kyrka vidgades genom tillbyggnader av samma bredd som långhuset först åt väster och sedan koret rivits även åt öster. Då valven tillkom samtidigt med tillbyggnaden åt öster kan denna dateras till 1435 eller strax därefter. År 1638 tillbyggdes i öster det nuvarande koret.

År 1582 tillkom en predikstol som troligen placerades på södra sidan och några år senare togs ett fönster upp vid predikstolen. År 1613 byggdes en läktare och vid mitten av 1600-talet fick kyrkan en ny predikstol. Denna återfinns numera i Finspångs slottskapell.
En ny sockenkyrka uppfördes 1845-49 efter ritningar av arkitekten J. A. Hawerman och den gamla kyrkan övergavs. Kyrkan överlämnades 1907 till Kungl. Vitterhets Historie Antikvitets Akademien och förvaltas sedan 2015-01-01 av Statens fastighetsverk. Den medeltida boden överlämnades 1919 till Kungl. Byggnadsstyrelsen. Åren 1915-18 restaurerades kyrkan enligt förslag av arkitekten Otar Hökerberg. Gravstenar återflyttades från nya kyrkan och lades in som golv. I övrigt kompletterades golvet med tegelstenar och gråstenar, yttertaket lades om och valvens målningar konserverades. Altarrundeln hade delvis återfunnits i Finspång och återställdes.

Under 1940-talet skedde upprustningsarbeten av kyrkan i Riksantikvarieämbetets regi. Den medeltida järndörren i kyrkans södra portal konserverades och bemålningen rekonstruerades 1983-85 I övrigt har åtgärderna på kyrkan under 1900-talet i huvudsak
gällt vård- och underhåll samt konservering av kalkmåleriet.