Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster NYKÖPING TYSTBERGA 2:1 - husnr 1, TYSTBERGA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

TYSTBERGA KYRKA (akt.)
2010-12-20
Historik
1100-TAL - Den första stenkyrkan byggs på platsen. Kyrkan hade rektangulärt långhus och ett kvadratiskt kor i öster. Rester av denna kyrka ingår i dagens långhus, d v s västra väggen och delar av norra och södra muren (den tunnvälvda delen av dagens kyrkorum). Ingången till kyrkan var placerad i sydöstra hörnet och intill denna fanns ett högt placerat rundbågigt fönster.
Kyrkorummet var täckt av ett plant trätak som det än idag finns spår av på vinden.
1300-TAL - Det romanska koret rivs och kyrkan förlängs åt öster med ett nytt fullbrett korparti. Den nya delen av kyrkorummet täcktes av ett trätunnvalv, varav stora delar finns kvar på vinden.
1400-TAL - Troligen byggs ett vapenhus framför portalen i sydmurens västra hörn. Troligen byggs det kraftiga västtornet vid denna tid, eventuellt med någon försvarsfunktion. Tornet hade inga ljudöppningar vilket tyder på att klockorna hängt i en fristående klockstapel. Kyrkorummet valvslås i slutet på århundradet. Storklockan gjuts.
1600-TAL - Under 1600-talet dekorerades kyrkorummet med kalkmålningar av ”Peder”, troligen samma man som dekorerat interiören i Bälinge kyrka. Runt 1660 byggdes en ny tornspira, vilken träffades av blixten redan 1673 och en ny uppfördes.
1700-TAL - Vapenhuset från 1400-talet rivs men ett nytt byggs 1717. Ingången i tornets västmur tas upp 1732 samtidigt som nya större fönster anordnas. I början av århundradet kläs koret med dekormålad panel och ny altartavla anskaffas. Några år senare tillkommer predikstolen. Kalkmålningarna kalkas över 1785. Kyrkan var i mycket dåligt skick och 1797 tas ritningar för byggande av en ny kyrka fram.
1800-TAL - Under århundradets första år byggs tornets huv varvid de övre delarna i tornmurarna ommuras med tegel och stora ljudgluggar tillkommer. Arbetena skedde efter ritningar av länsbyggmästare Anders Sundström.
1881 rivs vapenhuset och ingången i sydväst igenmurades. Samtidigt togs nya fönster upp. Invändigt rivs valvet i kyrkans västra del och ersätts med ett murat tunnvalv, samtidigt valvslås sakristian. Orgelläktaren ombyggs och orgel samt nytt altare anförskaffas.
1900-TAL 1911 byts korfönstret ut mot ett målat föreställande Kristus på korset. 1937-38 sker en invändig restaurering under ledning av arkitekt Ove Leijonhufvud. Då anordnas ny trappa till läktare och torn samt att cementgolvet gjuts. Altarringen byts ut.
1972 restaureras interiören på nytt med arkitekten Torbjörn Ahlström som ledare. Cementgolvet tas bort och golvnivån sänks till den ursprungliga. samtidigt görs en arkeologisk undersökning av korpartiet. Altaret byts ut mot ett fristående sådant med öppen altarring. Vägg och valv rengörs och avfärgas, snickerierna får en ny färgsättning.
1975 renoverass kyrkans putsfasader efter förslag av arkitekt Ulf Zettersten.
1990 tas bänkar i det norra kvarteret bort för att bereda plats för en ny textilförvaring under läktaren.
1996 renoveras fasaderna under ledning av Webjörn arkitekter, samtidigt byts tornets och sakristians plåt.