Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BJUV RISEKATSLÖSA 15:1 - husnr 1, RISEKATSLÖSA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Risekatslösa kyrka (akt.), RISEKATSLÖSA KYRKA (akt.)
2014-11
Historik
Kyrkan består av västtorn, långhus och kor med och absid. Kyrkans lågdelar uppfördes under 1100-talet och tornet har uppförts senare, möjligen kring 1400-talet då även kyrkans tegelvalv tillkom. Även tidigare dateringar har föreslagits. På tornets norra sida finns en trappinbyggnad av tegel med vindeltrappa. Trapptornet är samtida med tornet. Under senmedeltiden byggdes troligen också vapenhus utanför kyrkans nord- och sydportaler. Det norra vapenhuset fungerade under en tid som gravkor för ägarna till Boserup. År 1843 genomgick kyrkan en omfattande renovering under ledning av domkyrkoarkitekten Carl Georg Brunius. Båda vapenhusen revs, västportal till tornet och nya fönsteröppningar togs upp.

I samband med en utvändig renovering av kyrkan 1979 blev delar av murverket synligt vilket dokumenterades av Karna Jönsson. Kyrkan undersöktes även vid renoveringsarbeten 1998. Kyrkans äldsta delar är byggda av fint tuktade kvaderstensliknande gråstenar med hörnkedjor, fönster- och dörromfattningar av sandsten. Murverket har ursprungligen varit synligt med brett utstrukna fogar markerade med kvaderrits. Kyrkans nord- och sydportaler var belägna cirka 2,5 meter från långhusets västra sida. Dessa är inte synliga idag men den norra portalen finns delvis kvar under putsen överlappad av långhusets nordvästra fönster. På södra långhussidan dokumenterades två tegelomfattade fönsteröppningar vilka tros ha tillkommit samtidigt med tornet. Absidens murverk, som täcks av ett hårt putsbruk, har endast delvis kunnat undersökas. Detta tycks vara murat av sandsten, troligen helsingborgssandsten.

Skillnaden i byggnadsmaterial mellan kor och absid kan tyda på att de inte uppförts samtidigt.
Långhusets västra gavel verkar vara helt eller delvis nedbruten i samband med att den befintliga torntillbyggnaden tillkom eller tidigare. Långhusets befintliga västgavel består av tegel. Tornets murverk består upp till ljudöppningarna av gråsten med rikligt av skolning med småsten. Sandstenskvadrar i tornets hörnkedjor tros vara återanvända från långhusets rivna västmur. Tornets övre del, som också tolkas som ursprunglig, är murad av tegel i munkförband. Gavelmurarnas övre del har förhöjts vid något tillfälle och ett par fönsteröppningar har också funnits till tornets bottenplan. Fönsteröppningarna var belägna på södra och västra sidan. I övrigt är tornet relativt oförändrat sedan uppförandet.