Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VETLANDA SKIRÖ KYRKA 1:2 - husnr 1, SKIRÖ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SKIRÖ KYRKA (akt.)
2004-01
Historik
Skirö socken ligger i Vetlanda kommun, i Jönköpings läns östra del, knappa fem kilometer från
länsgränsen mot Kalmar län. Där uppfördes Skirö kyrka 1837 och lades då i nord-sydlig riktning på
kyrkotomten. Den nya kyrkan ersatte en medeltida stenkyrka som låg några hundra meter sydväst om
nämnda nybygge. Platsen för den gamla kyrkan är ännu tydligt markerad både genom den tidigare
kyrkans grund och den fristående klockstapeln som uppfördes 1951.
Den nya kyrkobyggnaden utgör att tydligt exempel på en nyklassicistisk kyrka, både till volym och sättet
på hur formspråket har använts. Kyrkotomten placerades på en högt belägen kulle, varifrån besökaren
fick fin utsikt över byn och dess närmaste omgivning. Likt flertalet kyrkor på landsbygden lades även
begravningsplatsen i anslutning till kyrkan.
Skirö kyrka är en salskyrka med koret placerat i den halvcirkelformade absiden och sakristian i en på
långhusets östra vägg centralt placerad tillbyggnad. Kännetecknande för Skirö kyrka är att man både
exteriört och interiört möter en väl genomförd nyklassicism med symmetri och tidstypiska detaljer.
Kyrkan har fått behålla helheten trots att församlingen över tid har genomfört en del förändringar. Detta
gäller även för utformningen av den omgivande kyrkogården, där nyklassicismen utöver grindstolparna
visar sig i form en axialt lagd gång. Gången tar i praktiken sin början vid predikstolen, fortsätter genom
kyrkans västra ingång och avslutas vid kyrkotomtens mur.
Det nyklassicistiska formspråket fick inte enbart uttryck i kyrkobyggnaden utan även i den yttre miljön,
framförallt i grindstolparnas utformning. Dessa utgörs av två korta kolonner med doriska kapitäl. Utan
vidare anpassning har de länkats samman med en traditionell bogårdsmur. Stenen i muren utgör en
blandning av huggen sten och till synes noga utvald men naturlig sten, vilken därför bitvis utgör en
traditionell stengärdesgård. Kyrkotomten har i likhet med flertalet andra med ingående
begravningsplatser utvidgats i omgångar. Skarven mellan den äldre och den yngre kyrkogården är i
Skirös fall synlig genom en mindre terrassering men mest talande är hur gravvårdarna är vända. På den
äldre delen av kyrkogården har gravvårdarna vänts åt väster, som om de blickar ut över det vackra
landskapet, medan gravvårdarna på den yngre delen istället har texten vänd mot kyrkan.
Idag upplevs Skirö kyrka genom det ovan beskrivna som en konsekvent genomförd nyklassicistisk och
synnerligen välbevarad kyrkomiljö. I den inre miljön visas detta genom att såväl fast inredning, såsom
predikstol, altarring och altartavlans omfattning, som de större inventarierna, exempelvis i form av
dopfunt och nummertavlor, harmonierar med varandra. Senare tillägg har fått underordna sig den
dominerande stilepoken.