Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VETLANDA SKEDE 12:1 - husnr 1, SKEDE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SKEDE KYRKA (akt.)
2004-01
Historik
Skede kyrka uppfördes 1833-34. Den kom då att ersätta en medeltida kyrka som församlingen
ursprungligen hade tänkt att bygga till men som istället kom att rivas och ersättas med enför tiden
modern kyrkobyggnad. Kännetecknande för byggnationen av Skede kyrka är att uppförandet var en
angelägenhet för alla församlingsbor. Var och en var delaktig efter sin förmåga och de som hade gårdar
fick utöver skyldigheten att utföra dagsverken och bidra med en viss penningsumma även lämna
byggmaterial i form av sten.
De ursprungliga ritningarna till Skede kyrka gjordes redan 1817 och godkändes. När kyrkobygget 1833
påbörjades hade församlingen delvis kommit på andra tankar och beslöt att frångå de upprättade
ritningarna och tillsammans med byggmästaren C R Palmér fortsatt arbeta utifrån de nya önskemålen.
Kyrkobygget fick på så vis en ännu starkare förankring bland församlingsborna och resultatet blev bra.
Enligt uppgift hade ingen något att erinra om det faktum att församlingen hade tagit egna beslut.
Skede kyrka är tydligt nyklassicistisk till sin form. Kyrkobyggnaden är snarlik många undra kyrkor som
uppfördes under den tid när Esaias Tegnér var verksam som biskop. Vanvördigt benämns dessa kyrkor
ibland som så kallade Tegnérlador. Man bör dock uppmärksamma det faktum att kyrkorna ritades av
olika arkitekter och likt Skede också till dels fick lokal prägel. Detta göra att man vid närmare
bekantskap med Skede kyrka upplever dess särdrag och kvaliteter.