Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ALVESTA MOHEDA 4:2 - husnr 1, MOHEDA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

MOHEDA KYRKA (akt.)
2007-01
Historik
Moheda socken nämns första gången år 1334 i de skriftliga källorna och kallas då Moahde. Moheda kyrka är dock äldre än så och härstammar från 1100-talets slut, men saknade då valv, torn och sakristia. Omkring 1400-talets slut slogs valven över kyrkorummet och tornet byggdes. Eventuellt byggdes tornet om och höjdes efter krigshärjningarna på 1570-talet.
Kyrkan ansågs på 1800-talet för trång och beslut togs 1867 om att bygga en ny vid Nacke kvarn. Beslutet verkställdes dock aldrig, utan den gamla kyrkan byggdes istället ut vid nästa stora restaurering år 1914. Då fick tornet den höjd det har idag och ett nytt vapenhus byggdes framför det

Exteriöra förändringar

Exteriören präglas dels av sitt tidigmedeltida ursprung, men i mycket också av den restaurering som genomfördes 1914.

Kyrkan uppfördes troligen under 1100-talets andra hälft och tillbyggdes med torn, sakristia och absid något senare. Under 1400-talet ersattes de ursprungliga rundbågiga fönstren med större stickbågiga med tegelomfattningar.
Kyrkan var under 1600-talet färgad röd eller laxrosa, med visst dekorativt måleri. Tornet var knappt högre än långhuset och hade spånklädda gavelrösten.

Vid restaureringen 1914 gjordes betydande förändringar av exteriören. Tornet byggdes upp till sin nuvarande höjd, samt försågs med ett yttre vapenhus. 1919 förlängdes sakristian åt
väster med ett separat pannrum. Fönstren till kyrkorummet, som förstorats så sent som 1881-82, omändrades och flyttades ut i fasadlivet. Takens spån lades också om.

1957 gjordes en restaurering då fasadernas puts lagdes och avfärgades. De större stickbågsformade fönstren på långhus och kort omändrades till rundbågiga och drogs in från fasadlivet. Nya stuprör och hängrännor av kopparplåt sattes upp.

Vid restaureringen 1994 knackades nästan all puts från fasaderna. Sedan slätputsades de äldsta delarna av kyrkan, medan de som tillbyggts 1914 spritputsades. Markeringar gjordes i putsen efter tidigare muröppningar. Tidigare var hela kyrkan spritputsad. Nya hängrännor och stuprör sattes upp.

Interiöra förändringar

Under 1400-talet välvdes kyrkorummet med stjärnvalv och de ursprungliga rundbågiga fönstren ersattes med större stickbågiga, även i koret. De bänkfasader och den predikstol som finns idag härrör från 1600-talet.

När kyrkan restaurerades 1914 omdanades interiören delvis. I kyrkorummets bakre del tillkom delvis ny bänkinredning. Läktaren förlängdes och försågs med nya bänkar och ett nytt orgelverk bakom den gamla fasaden. På golvet lades cementplattor i gångarna och inredningen målades i vitt och guld. Predikstolen flyttades från den södra till den norra sidan.
Ett pannrum grävdes ut under kyrkan och värmeledning installerades.
Korets fönster försågs med färgat glas och altarringen gjordes ny. En altartavla av Thorvaldsen placerades i koret några år senare.

1939 – 40 kom inredningen delvis att målas om. Bänkarna fick då en gråblå färg.

Absidfönstret minskades i storlek och försågs med glasmåleri vid restaureringen 1957. De större fönstren i långhuset gjordes rundbågiga. Då murades också ett nytt altare upp och predikstolen fick en ny uppgång. Bänkar och eventuellt predikstol målades i varmt brun färg medan resterna av innerväggarnas måleri togs fram av konservator Sven Wahlgren. I sakristian ersattes cementgolvet med tegel och en ny skåpinredning tillverkades. Series pastorum sattes också upp där.

1998 flyttades triumfkrucifixet med nytillverkat kors till triumfbågen.