Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster EKERÖ SKÅ KYRKA 1:1 - husnr 1, SKÅ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SKÅ KYRKA (akt.)
2005-01-01
Historik
Skå kyrka är uppförd under 1100-talets andra hälft. Efter en brand 1695 byggdes kyrkan om, men bevarar medeltida murverk i långhuset och i sakristian från 1300-talet. Kyrkans torn är byggt 1858 efter ritningar av arkitekten Ludvig Hawerman.

Skå kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.

Skå har satts i samband med den ”Kol de sco” som hade sitt säte här och som på 1180-talet uppträdde som motkonung mot sin svåger kung Knut Eriksson och dräptes. Skå kyrka uppfördes under 1170–80-talet och kan möjligen ha varit Kols gårdskyrka.

Ursprungligen hade kyrkan ett kort långhus med ett kvadratiskt, troligen absidförsett kor, en plan som är utmärkande för den vanligaste romanska kyrkotypen. Ett ovanligt drag var ett runt torn som anslöt till långhusets västra del. Tornet kan möjligen ursprungligen ha varit en fristående kastal som senare tillfogats kyrkan. Liknande torn uppförda i försvarssyfte återfinns i Skåne och Holstein. Under 1300-talet förlängdes kyrkans kor och en sakristia byggdes till. Ett vapenhus tillfogades i söder under 1400-talet. Det runda tornet revs troligen under 1600-talet för att ersättas av ett kvadratiskt. Efter en brand 1695 förlängdes kyrkan till en salkyrka med polygonalt kor, vapenhuset revs och en tvärarm tillfogades i söder. 1858 byggdes ett nytt torn.

På 1300-talet skrevs Skå Ska och senare omväxlande Ska, Skaa och Skå. Tillsammans med Sånga, Färentuna och Hilleshög kyrkor tillhör Skå kyrka Färingsö församling.


KÄLLFÖRTECKNING
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet
Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet
SLM Stockholms läns museum, arkivet
Kjell Nordin, fastighetsansvarig i Färingsö församling
Boëthius, Ulf, Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län, Uddevalla 1980
Bratt, Peter, Mälaröarna kulturhistoriska miljöer, Gällivare 1994
Nilsson, Christina och Westerberg, Ove, Kyrkguiden. Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Stockholm 1995
Svanberg, Jan, Upplands kyrkor, Skå kyrka, Ekerö 1998
Tuulse, Armin, Sveriges kyrkor, Uppland, Band VI, Häfte 3, Volym 79, Färentuna Härad, Stockholm 1957