Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VALLENTUNA ORKESTABY 9:1 - husnr 1, ORKESTA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ORKESTA KYRKA (akt.)
2004-04-01
Historik
Orkesta kyrka är uppförd i slutet av 1100-talet och har en för romansk tid karaktäristisk planform med långhus med smalare absidförsett kor. Den romanska kyrkans långhus förlängdes och valvslogs samt vapenhus och sakristia byggdes till under senmedeltid, vilket var vanliga tillägg vid denna tid. Vid samma tillfälle försågs kyrkan med kalkmålningar, vilka delvis finns bevarade.

Orkesta kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Av runristningar i Markim/Orkesta framgår att flera av traktens bönder antagit den kristna läran i slutet av 1000-talet. Ett århundrade efter runristningarnas vittnesbörd stod Markims och Orkestas kyrkor på plats i bygden. Orkesta sockenkyrka är byggd på mark som tillhört byn Orkesta, från vilken kyrkan och socknen fått sitt namn. Om Orkesta kyrka är byggd av stormän eller bönder är okänt. Såväl Orkesta som Markims kyrka är uppförda som den första generationens romanska landskyrkor i sten. Orkesta kyrka anses dock något äldre.

Första gången kyrkan omnämns i en bevarad urkund är när ”Orcuste” 1303 visiterades av ärkebiskop Nils Alleson. För Orkesta (Orkasta 1331) har föreslagits att förleden är mansnamnet Orokia, känt från flera runstenar, bland annat i grannsocknen Frösunda.

Orkesta församling tillhörde ärkestiftet fram till 1952, då den övergick till Stockholms stift, Roslags kontrakt och Vallentuna pastorat. Efter en församlingssammanslagning 2006 tillhör Orkesta Vallentuna församling.


KÄLLFÖRTECKNING
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet
Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet
SLM Stockholms läns museum, arkivet
Boëthius, Ulf, Vägvisare till kyrkorna i Stockholms län, Uddevalla 1980
Dyhlén-Täckman, Ingrid, Kulturminnesvårdsprogram för Vallentuna kommun, Stockholm 1986
Josephson, Ragnar och Wilcke-Lindqvist, Ingeborg, Orkesta kyrka, Sveriges kyrkor, Uppland, Band IV, Häfte 2, Stockholm 1920
Källman, Rolf, Markim och Orkesta – två socknar i Mälardalen, Uddevalla 1992
Nilsson, Christina och Westerberg, Ove, Kyrkguiden. Vägledning till kyrkorna i Stockholms stift, Stockholm 1995
Svanberg, Jan, Orkesta kyrka, Upplands kyrkor, Del IX, Uppsala 1967
Svanberg, Jan, Upplands kyrkor 121, andra upplagan, Orkesta kyrka, Eskilstuna 1998
Åmell-Andersson, Brigit, Markim kyrka, uppsats, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet, 1992