Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND ESKELHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, ESKELHEMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Eskelhem kyrka (akt.), ESKELHEMS KYRKA (akt.)
2008-01
Historik
Kyrkans byggnadshistoria
Kyrkan är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den första kända kyrkan på platsen är en träkyrka, grunden till denna har man funnit under långhusgolvet. Träkyrkan ersattes omkring 1200 av en romansk stenkyrka bestående av absidkor och långhus (delar av långhuset från denna kyrka är bevarade). Byggnaden uppfördes av fint huggna kvaderstenar med rankornament. En rundbågsfris kröner murverket under takfoten. I mitten på samma århundrade tillfogades tornet i väster, i samband med detta skede flyttades långhusets sydportal till tornets norra fasad. Långhusets murverk höjdes, nya större fönster togs upp och valven slogs. Långhuset smyckades med målningar i valven samt S:t Mikaels ovan södra sidoaltaret, kanske är han kyrkans skyddshelgon.
Det gotiska koret uppfördes i mitten av 1300-talet. Hundra år senare dekorerades kyrkan med kalkmålningar av ”Passionsmästaren”, av dessa finns rester i både kor och långhus. Torngallerierna är ombyggda under senare århundraden, det norra på 1600-talet efter ett åsknedslag och det södra troligen på 1700-talet. Kanske var det på 1600-talet de båda senare rivna strävpelarna vid de norra och södra långhusväggarna kom till.
1860-61 förändrades kyrkans karakteristiska siluett genom att koret sänktes och fick ett sedvanligt sadeltak. Tegel lades på kor- och långhustaken som nu hade samma höjd. Strävpelarna vid långhuset revs och ersattes av dragstag i kor och långhus.
Kyrkan var i mycket dåligt skick 1947 med bl. a. otäta tak, de lagades då provisoriskt. 1952 genomfördes en utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant. Kortaket höjdes och återfick sin ursprungliga form. Troligen ändrades även sakristians tak, från ett pulpettak till sadeltak.
En stor invändig restaurering genomfördes 1959-60 efter förslag av arkitekt Olle Karth. Kyrkan försågs med nytt uppvärmningssystem och elektricitet drogs in. Fönstrens träbågar avlägsnades och de försågs med innerglas. Även tornportalens överljusfönster togs bort. Muralmålningarna togs fram och konserverades.
De senaste restaureringarna
Kyrkan genomgick en yttre och inre restaurering 1992-93. Arbetena omfattade bl.a. att takpanelen på samtliga tak reparerades och takvattnet leddes till nya infiltrationsledningar. Fasaderna putsades om, naturstensytorna rengjordes och omfogades. Fönstren sågs över, ljudgluggarna fick nya kolonnetter av kalksten, och försågs med fönsterbänkar och nätramar. Invändigt rengjordes muralmålningar, fönsteromfattningar, masverk och övrig inredning. Väggarna putslagades och brädgolven behandlades.