Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND FARDHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, FARDHEMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Fardhem kyrka (akt.), FARDHEMS KYRKA (akt.)
2006-01
Historik
Fardhem kyrka är – med undantag för sakristian – i sin helhet uppförd under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka byggdes vid slutet av 1100-talet. Korportalens omfattning och smygar har märkliga och svårtydda figurframställningar. Långhuset kom till vid en byggnadsetapp i början av 1200-talet, tornet några decennier senare. Sakristian uppfördes 1871-72 efter ritningar av den på Gotland födde konstnären och arkitekten Axel Herman Hägg. Den avlöste en äldre och betydligt större sakristia från omkring 1740.

Kyrkan har förutom nybyggnaden av sakristian undergått få utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden. På 1500-talet togs ett fönster upp vid predikstolen i långhusets syd¬vägg, och på 1850-talet murades kyrkans romanska fönster till och nya större togs upp i långhusets båda långväggar och i korets sydvägg. Samtidigt byttes långhusets faltak mot tegel. På 1860-talet sattes dragstag in i långhuset.
Vid en restaurering 1951-52 återställdes faltaket på långhuset samt korfönstret, och 1800-talets fönster¬öppningar i norra långhusväggen sattes igen.

De senaste restaureringarna
Kyrkan genomgick 1998-99 en utvändig restaurering då takens vridna, spruckna falar byttes ut och allt synligt takvirke tjärades. Långhusets hängrännor och stuprör ersattes ut så även tornhuvens fångbleck. Putsen från 1960-talet ersattes av kalkputs och fasaderna kalkavfärgades. Naturstensytor rengjordes och foglagades. Fönsteröppningarna och elektriciteten sågs över. Portalerna konserverades. Rötskadade falar på stigluckan byttes, fasadputsen reparerades. Ny grind i stig-luckan.

Inventarier
Till kyrkans mest värdefulla inventarier hör kyrkklockan från 1400-talet, dopfunten från 1600-talet samt predikstolen och nummertavlan från 1700-talet.