Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HEMSE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HEMSE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hemse kyrka (akt.), HEMSE KYRKA (akt.)
2008-01
Historik
Hemse kyrka är med undantag för sakristian uppförd under medel¬tiden. Även stigluckan i den västra kyrkogårdsmuren är av medeltida ursprung.

Redan på 1100-talet fanns här en träkyrka, varav stora delar bevarats genom att de återanvänts som golv vid byggnaden av den nuvarande stenkyrkan. Plankorna upptäcktes vid en invändig restaurering på 1890-talet och forslades till Statens historiska museum i Stockholm, där en rekonstruktion av Hemse stavkyrka under lång tid stått uppställd.

Av den nuvarande kyrkan är koret med absiden och långhuset äldst. De uppfördes i en följd i början av 1200-talet. I samband med bygget av långhuset revs sannolikt stavkyrkan. Tornet kom till under 1200-talets senare del. Därefter avslutades den medeltida byggnadsepoken genom att kyrkorummet försågs med valv och den södra tornportalen sattes in, samtidigt som kyrkans tidigare huvudingång – långhusportalen – flyttades till tornets norra sida. Sakristian byggdes i samband med den nämnda restaureringen på 1890-talet.
Sedan byggnadstiden har i övrigt endast mindre ändringar gjorts på kyrkans exteriör. Yttertaken över kor och långhus sänktes på 1830-talet då falarna byttes mot tegel, och korets och långhusets fönster vidgades på 1850-talet. Materialet på yttertaken ändrades även 1886, då de kläddes med spån, och 1935, då de återigen belades med tegel. På 1940-talet rekonstruerades en medeltida stiglucka som rivits år 1880. En utvändig restaurering genomfördes 1960 då bl.a. tornhuven reparerades, fasaderna putsades och kalkades och det södra korfönstret återfick sina ursprungliga proportioner.

De senaste restaureringarna
Den senaste utvändiga restaureringen företogs 2005 då bl.a. fasaderna putsades, absidens och sakristians tak tätades och inspektionsbryggor byggdes på vindarna.

Den senaste invändiga restaureringen utfördes 1962-63 då kyrkorummet omgestaltades och 1896 års restaurering 1896 till stor del utplånades bl.a. genom att dess inventarier ersattes med nya.