Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HOGRÄNS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Hogrän kyrka (akt.), HOGRÄNS KYRKA (akt.)
2009-01
Historik
Hogrän kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Äldst av kyrkans olika delar är tornet, vilket uppfördes omkring år 1200 som ett komplement till en liten romansk stenkyrka från 1100-talets senare del. Grunden till den påträffades inuti den nuvarande kyrkan vid den senaste restaureringen på 1950-talet. Den romanska kyrkan var prydd med fasadreliefer, av vilka några återanvändes omkring år 1300 när det nuvarande långhuset och koret med sakristian uppfördes. Långhuset är enskeppigt och ett av Gotlands största av detta slag.

Av mer betydelsefulla förändringar sedan medeltiden kan nämnas förhöjningen av tornmurarna och en ny tornhuv på 1780-talet, samt sänkningen av taken över kor och långhus på 1840-talet. Vid det senare tillfället byttes brädtaken ut mot tegeltak.

De senaste restaureringarna
Den senaste invändiga restaureringen gjordes 1953-54 efter förslag av arkitekt Ragnar Jonsson, Stockholm. Då rengjordes väggar och valv, trägolven lades om, nya fönsterglas sattes in, elbelysning anordnades, långhusportalen försågs med ett nytt portblad, och läktare och bänkar ändrades.

Den senaste utvändiga restaureringen genomfördes 1992-93 efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Arbetena omfattade främst utbyte av rötskadade delar av tornhuven och takkonstruktioerna över långhus och kor, och samtliga tegeltak lades om. Landgångar och stegar anordnades på vindarna och i tornhuven. Fasaderna putsades om och åskskyddet kompletterades. Ett blyinfattat fönster, som på 1950-talet monterats ned, restaurerades nu och återinsattes på sin plats som överljus i långhusportalen. Fönster och dörrar tätades. El-ringning och el-värme.