Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND SUNDRE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, SUNDRE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Sundre kyrka (akt.), SUNDRE KYRKA (akt.)
2010-01
Historik
Sundre kyrka är – med undantag för sakristian – ett enhetligt byggnadsverk från en relativt kort period på medeltiden. Kyrkans äldsta delar är koret och långhuset, vilka byggdes under 1200-talets första hälft. Tornet uppfördes vid mitten av samma århundrade. Sakristian kom till 1896.

Kyrkan har undergått mycket få utvändiga förändringar sedan byggnadstiden. Förutom nybyggnaden av sakristian för drygt hundra år sedan förstorades långhusfönstret på 1860-talet, och under perioden 1883-1969 var kor- och långhustaken belagda med spån.

En utvändig restaurering utfördes 1969-70, då även interiören åtgärdades genom att bl.a. muralmålningarna i kyrkorummet togs fram och konserverades. Exteriört reparerades tornhuven, och den fick liksom övriga tak ny brädklädsel och nya avvattningsanordningar. Nytt klockdäck ordnades, ljudgluggarna försågs med nya kolonnetter och långhusets murar stabiliserades med ett dragstag. Fasaderna putsades och vitkalkades.

De senaste restaureringarna
Den senaste invändiga restaureringen gjordes 1997. Trägolven i sakristian och tornrummet byttes. Belysningen kompletterades. Sakristian försågs med nytt textilskåp. När korbänken demonterades påträffades en målning från 1600-talets början som hör samman med målningen i triumfbågen.
1999 genomfördes en utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Fasaderna putslagades och kalkades, naturstensytorna i socklar, hörnkedjor och omfattningar rengjordes och foglagades. Takfallen sågs över och avvattningsanordningarna kompletterades. Trästegar kompletterades/ordnades i tornhuven. Trappgavelsporten i kyrkogårdsmuren i rensades från växtlighet och foglagades, ny flis lades som avtäckning.