Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster ÖSTERSUND SUNNE PRÄSTBORD 1:2 - husnr 2, SUNNE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SUNNE KYRKA (akt.)
2004-02-01
Historik
Den nyklassicistiska kyrkan byggdes 1833-35 av byggmästaren Anders Åkerlund efter ritningar från 1814 av Simon Geting. Den består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti i öster, sakristia vid östgaveln och ett västtorn som inrymmer vapenhus.

Redan 1811 började materialet anskaffas till en ny kyrka i Sunne. 1813 förelåg en förteckning av behövligt material upprättad av stiftsbyggmästare Simon Geting, som även författade den ritning som sändes till Överintendentsämbetet (ÖIÄ) för godkännande 1814. Geting var den byggmästare som på allvar införde den nyklassicistiska kyrkotypen i Härnösands stift. Sunne kyrka är ett utmärkt exempel på en konsekvent genomförd och fullt utvecklad nyklassicistisk kyrka. Kyrkobyggnaden har mycket stora likheter med Sundsjö kyrka som också ritats av Geting. Förutom vissa detaljer på lanterninen är de två ritningarna identiska. Vid ÖIÄ omarbetades dock ritningen över Sunne av Samuel Enander, men när kyrkan byggdes följde man i princip Getings förslag. Ett avtal om grundläggning med Geting gjordes 1816 men kyrkan byggdes först 1833-35.

Ruinerna av gamla kyrkans murar står delvis kvar till takfotshöjd ett par hundra meter norr om nuvarande kyrkan. Kyrkan övergavs när den nya uppfördes. Kyrkoruinen grävdes ut och konserverades 1934-35, kastalen 1966. 2002 har murarna åtgärdats eftersom stenar på flera ställen börjat ramla ned och utgjort en fara.