Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG ÄLVSBORG 314:13 - husnr 1A, ÄLVSBORGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÄLVSBORGS KYRKA (akt.)
1992-03-08
Historik
Älvsborgs kyrka kallades från början Hagens kapell och uppfördes första gången åren 1916- 17. Arkitekt var Yngve Rasmussen i Göteborg. För de slutgiltiga byggnadsritningarna tycks även Rasmussens kompanjon Karl Magnus Bengtsson ha svarat. Efter bara drygt ett halvår i bruk brann hela kapellet ned i januari 1918. Byggnaden återuppbyggdes efter de gamla ritningarna av samma byggmästare, bröderna A&C W Gustafsson i Borås. Såväl exteriör som inredning gjordes fullständigt likt det brunna kapellet. Kyrkan invigdes en andra gång den 27 april 1919. Hagens kapell byggdes i en nationalromantisk, historiserande blandstil med inspiration från de norska stavkyrkorna.

Kapellets tidiga utforming
Kyrkans gavlar och torn som är uppförda med träfasader var ursprungligen tjärstrukna och torntaket var spånklätt. Åtminstone fram till 1930-talet var lockpanelen tjärstruken.

I början av 1920-talet dekorationsmålades altarnischen med växtmotiv i al seccoteknik efter förslag av konstnären Brocke Blückert. Då installerades även elektrisk belysning i det nya kapellet. Knappt tre år efter färdigställandet målades hela kapellets inre. Väggarna ströks i en ljus gul eller blåviolett färg och dörrarna målades i gråblått. Tanken var att lasera innertaket i en gulbrun träton med takbjälkarna i en mörkare nyans så att "kapellets inre genom trästrukturens framträdande bevarade sin enkla svenska allmogestil". Men byggnadsstyrelsen föreslog istället att tak och läktare m m målades i en brungrå ton, som bättre harmonierade med bänkarnas röda färg. Predikstolen hade en fyrsidig korg i mörkt trä. Altaret pryddes av ett krucifix. Altarpodiet var mindre och avgränsades mot kyrkan av en barriär. Dopfunten av granit skänktes till Hagens kapell år 1924.

Orgel
Hagens kapells första riktiga orgel kom på plats 1927. Den hade pneumatiskt system
med 18 stämmor och byggdes av Olof Hammarberg. Orgeln bekostades av Älvsborgs kyrkliga syförening. För fasadens utformning svarade arkitekten Elov Bernhard. Orgeln var uppdelad i två orgelverk som placerades utmed orgelläktarens sidor med ett fristående spelbord i mitten. Kyrkans nuvarande orgel uppfördes 1959 av orgelbyggmästaren Nils Hammarberg i Göteborg. Orgelverket med helmekaniskt system och 21 stämmor försågs med en helt ny fasad med ryggpositiv.

Invändig renovering 1939-40
Åren 1939-40 genomgick Hagens kapell en genomgripande omgestaltning i klassiserande stil under ledning av arkitekten Axel Forssén. Hela kyrkan målades om i ljusare färger. En ny altartavla föreställande Jesus och lärjungeskaran, målad av Saga Walli, ersatte altarkrucifixet. Altarnischens dekorerade trävägg revs och uppmurades i putsat tegel utan några dekorationer. Korbarriärerna togs bort. Den gamla predikstolen fick lämna plats för en ny, ritad av Forssén. Kyrkorummet försågs med nytt trägolv och nya fönster med antikglas. Bänkinredningen byggdes om. Det otäta innertaket isolerades med träfiberskivor (s.k. Unite) mellan takstolarna, och försågs med åsar på sidopartierna. Även läktaren förändrades. Två nya pelare sattes som stöd och barriären fick ett nytt utseende. Samtliga dörrar försågs med utanpåliggande fyllningar. Mellan norra läktartrappan och tornvapenhuset skapades en inomhusförbindelse. Södra läktartrappan togs bort. Vidare installerades en varmvattenanläggning och en helt ny armatur införskaffades "av mera kyrklig karaktär" än de ursprungliga ljuskronorna.

Invändiga förändringar
1959 utfördes vissa invändiga förändringar efter förslag av arkitekten Axel Forssén. Den dåvarande altarringen, som ansågs obekväm, ersattes av en större och helt genombruten altarring som inte dolde altaret. Absidens fönster, som då var igensatt med en träfiberskiva, flyttades upp. För att få en bättre storlek på fönstret i förhållande till altartavlan slopades ornamentsramen och endast bildframställningen behölls, insatt i en ny karm. Hela kapellet ommålades i huvudsaklig överensstämmelse med den befintliga färgskalan.

Hagens kapell blir församlingskyrka
I januari 1964 fick Hagens kapell sitt nya namn Älvsborgs kyrka. Namnändringen hängde samman med att den skulle bli församlingskyrka i blivande Älvsborgs församling. Till Älvsborg införlivades stadsdelen Nya Varvet från Carl Johans församling och Älvsborgsön från Lundby.

Exteriören förändras
Sommaren 1965 omtäcktes den spåntäckta tornspiran med kopparplåt. I samband med plåtklädseln sågs tornspirans takbotten över och rötskadade delar ersattes med ny råspont av tryckimpregnerad fur. 1967 genomgick kapellet en omfattande utvändig renovering. Putsade partier bättrades och ströks med kalkfärg. Allt utvändigt trä oljefärgmålades, liksom järn och plåt som först rostskyddsbehandlades.

Förändringar på 1980-talet
I mitten på 80-talet genomfördes en stor om- och tillbyggnad av församlingshemmet och f d prästgården. Arbetena samordnades med en invändig renovering av kyrkan åren 1985-86. Arkitekt var Kjell Malmquist hos Arne Nygård AB. Det tillbyggda församlingshemmet fick en helt ny fasad till sin uppbyggnad mer lik kyrkans. Mellan kyrkan och församlingshemmets utbyggnad skapades en direktförbindelse via en glasad gångpassage.

I kyrkan förstorades koret; altaret flyttades och fick en ny altarring. De gamla kyrkbänkarna ersattes med nya. Även sakristian och skrudkammaren nyinreddes, bl. a med förbättrad textilförvaring. Västra vapenhuset gjordes rymligare. Samtliga invändiga ytskikt förnyades; såväl inredning som inventarier i kyrkorummet och biutrymmen ommålades. Arbetena innefattade även handikappanpassning av kyrkan, golv- och fönsterrenovering, omläggning av elsystemet och översyn av värmesystemet. Generalentreprenör var JCC i Göteborg. För elarbeten svarade Bohusläns el AB, och för VVS-installationer Airfix AB samt Andersson & Broberg AB. Mark- och anläggningsarbetena projekterades av Landskapsbyrån genom Sten-Erik Nilsson i Västra Frölunda.

2003 Genomgick kyrkan en invändig renovering och ombyggnad. Alla ytskikt målades och taket fick en ljusare kulör. Under läktaren iordningställdes nya rum för barnverksamhet och sakristia med väggar av glas respektive gips. I vapenhuset lades nytt kalkstensgolv och nya toaletter installerades. I koret lades ett nytt trägolv av gran och rampen som överbryggar nivåskillnaden mellan kor och vapenhus gjordes om.