Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GÖTEBORG KYRKBYN 28:3 - husnr 1, LUNDBY GAMLA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

LUNDBY GAMLA KYRKA (akt.)
1995-06-20
Historik
Lundby gamla kyrka uppfördes sannolikt under andra hälften av 1300-talet. Troligen fanns här en träkyrka tidigare. Kyrka uppfördes med gotiska influenser, tio strävpelare stöttade ursprungligen kyrkans yttermurar och kryssvalv spände över kyrkorummet.

År 1639 blev Lundby kyrka huvudkyrka i för Lundby och Tuve socknar. I samband med detta revs systemet med strävpelare, kryssvalven togs bort och ersattes med ett plant innertak av trä. Samtidigt byggdes sakristia och vapenhus, båda på sydfasaden. Nuvarande altartavla, altare och predikstol tillkom också vid denna tid. 1698 iordningställdes en gravkammare under kyrkans kor för adelsmannen Cronaker och under 1700-talets första hälft tillkom ett gravkor på var sida om vapenhuset. Kyrkans innertak målades om och de putsade väggarna målades med den löpande draperifris vi ser idag. Även läktaren tillkom under 1700-talets första hälft och läktarbröstningen bemålades med Jesus och de tolv apostlarna i helfigur. Något senare tillkom det Cronakerska epitafiet med en konturmålning som ligger över draperingen.

1799 välvdes innertaket. Troligen förstorades fönstret i långhusets södra vägg på 1850-talet. 1878 uppfördes en ny läktare längs långhusets norrvägg. När Lundby nya kyrka invigdes år 1886 (ritad av arkitekt A C Peterson) upphörde den gamla kyrkan att användas för gudstjänstbruk. Sidoläktaren togs bort 1898 och samtidigt återställdes västläktaren till sitt ursprungliga utseende.

Vid 1934 års stora restaurering återskapades kyrkans spetsbågiga fönster. Innertaket från 1799 ersattes av ett nytt välvt trätak som innehåller bemålade bräder från det tidigare välvda taket. Målningarna har rekonstruerats. Samtliga äldre inventarier konserverades. Vid orgelns ombyggnad behölls orgelfasaden från 1818. 1977 byggdes det Ihreska gravkoret om till toalett. 1997 genomfördes en invändig restaurering med konservering av målningarna såväl på väggar och tak som på den fasta inredningen.