Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VELLINGE SKANÖR 14:10 - husnr 1, SKANÖRS KYRKA (SANKT OLOFS KYRKA)

 Byggnad - Beskrivning

skanörs kyrka (akt.), SKANÖRS KYRKA (SANKT OLOFS KYRKA) (akt.)
2017-10-26
Historik
Stenkyrkan har eventuellt föregåtts av en träkyrka. Gravar är hittade på kyrkogården som är äldre än stenkyrkan. Kyrkan byggdes sannolikt i början av 1200-talet som en typisk romansk kyrka med långhus och lägre, smalare kor. Kyrkan hade små högt sittande, rundbågiga fönster och en nord- och sydportal i långhuset. Skanör kyrka är helgad åt S:t Olof. Med handelns uppsving på 1300-talet behövde kyrkan byggas ut. Västväggen på långhuset revs och långhuset förlängdes med två travéer västerut som försågs med spetsbågiga fönster. Förmodligen valvslogs kyrkan i samband med förlängningen. Den nya gaveln dekorerades med trappgavel med blindering. Under 1300-talet byggdes den tornliknande bygganden på långhusets södra sida. Även den försågs med trappgavlar. Dess bottenvåning blev vapenhus. På långhusets norrsida byggdes en liten utbyggnad som kan ha varit sakristia. Under första hälften av 1400-talet revs det låga romanska koret och ett nytt, högt kor byggdes. Under det höga korgolvet byggdes en krypta med tunnvalv. Troligen var tanken att kyrkan skulle utvidgas med ett större långhus vilket aldrig genomfördes. En tillbakagång i handeln och handelsförskjutning till Falsterbo kan vara anledningen till den avstannade utbyggnaden. Kyrkans exteriör har i det stora inte förändrats sedan 1400-talets nya korbyggnad.

Kyrkan har flera gånger renoverats, här följer ett urval från underhållsplanen: En liten senmedeltida utbyggnad på långhusets norrsida revs 1814. 1892 genomfördes en större hårdhänt restaurering. Tegelgolvet och gravstenar i golvet togs bort och ersattes av cementgolv. Färgen togs bort på flera av träinventarierna. Dörren, av medeltida plankor, mellan långhus och tornrum togs bort och förvaras nu på museum. Läktarbarriär och altarring byggdes. 1899 frilades den medeltida portalen på långhusets norrsida. 1940 genomfördes en restaurering efter handlingar av Eiler Græbe. Handslaget tegel lades på golvet i hela kyrkan. Utrymmet under orgelläktaren byggdes om. Bänkar togs bort i långhusets bakre del och en ny vägg avskilde långhus från entrérum. El och nytt värmesystem installerades. Bänkarna byggdes om. Nya dörrar sattes in. Kalkmålningar hittades på korets valvribbor. 1949 försågs fönstren med innerbågar efter Eiler Græbes förslag. 1976 förstärktes takstolarna, samtliga tak fick ny beläggning av rött taktegel som lades på underbrädning med läkt och underlagspapp. Tidigare låg pannorna på öppen läkt. Hängrännor och stuprör sattes upp. Nya fönster med karmar av rostfritt stål och med blyinfattat glas mellan isolerrutor sattes in. 1983 genomfördes exteriör renovering efter förslag av Forsberg&Wikerstål arkitekter. Mycket av putsen knackades ner, omputsning och kalkning. Gravstenarna längs kyrkans yttermurar togs ner och förvaras sedan dess i kryptan. 2004-2005 gjorde en invändig och exteriör restaurering efter förslag av Hans Ponnert. Den innebar bl.a. ny värmeanläggning, kalkavfärgning av väggar och valv, konservering av altaruppsatsen och korets kalkmålningar. Mindre ombyggnad av utrymmet under orgelläktaren. Exteriört byttes befintlig plåt till zink, målning av trädetaljer, fasaderna putslagades och målades med KC-färg.