Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster TRELLEBORG KÄLLSTORP 22:1 - husnr 1, KÄLLSTORPS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

KÄLLSTORPS KYRKA (akt.)
2019-01-30
Historik
Den nuvarande kyrkan från 1860 föregicks av en medeltida kyrka på samma plats. Den medeltida kyrkan byggdes till på 1700-talet med korsarmar mot både norr och söder. Kyrkan blev under 1800-talet trots korsarmarna för liten. Tillbyggnadsförslag på kyrkan som inte förverkligades gjordes av A Törnqvist och av C G Brunius. Istället bestämdes att riva den gamla kyrkan och bygga en ny. Kyrkan uppfördes 1858-1860 av byggmästare C T Ljungberg efter ritningar av C G Brunius från 1855. Pådrivande för att bygga en ny kyrka var kyrkoherde Christian Tegnér (son till Esaias Tegnér) och baron C A von Nolcken på Jordberga gods. Den senare avled dock innan kyrkan var klar.

Carl Georg Brunius (1792-1869) var mångbegåvad och bl. a domkyrkoarkitekt, professor i grekiska, kyrkoherde, konsthistoriker och debattör. Han dominerande kyrkobyggandet under mitten av 1800-talet i Skåne. Han ritade fem helt nya kyrkor och gjorde om ett 60-tal. Källstorps kyrka är den sista nya kyrkan Brunius ritade. Brunius förespråkade medeltidsstilen och gick på tvärs mot den förhärskande nyklassicismen som Överintendentsämbetet förespråkade. Denna statliga myndighet hade ansvaret för utformningen av nya kyrkor, men Brunius tog inte alltför stor hänsyn till dem.

Brunius föredrog kyrkor med korsformad plan. Församlingen önskade sig dock en långhuskyrka och så blev det. Kyrkan som byggdes var en långhuskyrka i handslaget tegel med en tresidig avslutning i öster samt ett smalt, lågt torn med pyramidhuv i väster. De relativt tunna tegelmurarna förstärktes med strävpelare på utsidan. På taket lades skiffer. Invändigt ville Brunius ha teglet synligt men församlingens önskan om
vitkalkning uppfylldes. Inredningen målades i ekfärg. På golvet låg tegel. Sakristian i öster avdelades med ett skrank krönt av kölbågar. På altaret stod ett enkelt kors med fot av ett halvklot-symbolen för jorden.

1894-97 gjordes en omfattande ombyggnad efter ritningar av arkitekt Salomon Sörensson som var stadsarkitekt i Malmö. Det låga tornet revs och ersattes med ett högt torn med trappgavlar. Tornet är inspirerat av Allhelgonakyrkan i Lund. Det är kanske anledningen till att det i flera skrifter anges Zettervall som arkitekt till tornet i Källstorp vilket inte stämmer. En sakristia byggdes till på norrsidan med
värmeanläggning i källaren. Nybyggnaderna uppfördes i maskinslaget tegel till skillnad från det handslagna teglet i långhuset. Koret utvidgades till att också omfatta den tidigare sakristian och skärmväggen som avdelade sakristian togs bort. Korfönster med glasmålningar av Svante Thulin sattes in. Han dekormålade även valven samt målade predikstol och orgelfasad. Väggarna målades med kvaderimitation. Ny predikstol sattes in på norrsidan. Nya kyrkbänkar. Golvet belades med cementplattor, så kallade viktoriaplattor. Orgeln byggdes om och fasaden förminskades. 1929 installerades värmeanläggning med rör i golvet. Sannolikt ersattes viktoriaplattorna med tegel vid detta tillfälle.

1952-53 genomfördes en invändig renovering av Eiler Græbe på grund av fuktskador. Väggarna putsades med cementbruk och diffusionstät färg vilket senare gav upphov till omfattande skador. 1973 renoverades tornet och ca 1000 tegelstenar byttes ut. Troligen täcktes trappgavlarnas tinnar med plåt vid detta tillfälle.
2000 renoverades återigen tornet. Vattenutkastarna av betong miste sin funktion och avvattningen förändrades till delvis invändiga stuprör. Torntaket reparerades. Plåtbeslagning byttes till koppar. Sanering mot strimmig trägnagare har utförts ett flertal gånger. 2014-15 genomfördes en interiör renovering efter handlingar av Ponnert arkitekter. Alla radiatorer byttes och ny el installerades. Armaturer kompletterades och lampetterna byttes till ny modell. All tät färg och skadad puts togs ner på väggarna, putsskador lagades. Ny kvaderstensimitation målades på väggarna med emulsionsfärg. Linjer med linoljelasyr påfördes med en gummikam för att få variation i stenen. Valvmålningarna av Svante Thulin rengjordes och restaurerades av Skånes målerikonservatorer. Bottenfärgen i valven återställdes till en tidigare ljusare färgton. Golvet kompletterades med nygjorda tegelplattor med formpressat mönster från Horns tegelbruk lika befintliga. Nytt tegel lades där bänkar demonterades och delvis i mittgången. Sakristians golv hade tidigare heltäckningsmatta och belades istället med Ekebergsmarmor. Nya smidesräcke sattes upp vid trappan till sakristian. Fyra bänkar demonterades. Dessutom tillkom nya stuprör vid tornet och sockeln putsades med murimpregnering. 2018 renoverades glasmålningen i koret av Malmö Glassliperi och blyfönsterfabrik.