Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster LERUM LUNDBY PRÄSTGÅRD 1:2 - husnr 2, STORA LUNDBY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

STORA LUNDBY KYRKA (akt.)
2005-04-05
Interiörbeskrivning
STORA LUNDBY kyrka är en enskeppig salkyrka med tresidigt kor i öster och orgelläktare i väster. Ingång i väster via vapenhuset. I korets norra vägg finns en dörröppning som leder in till sakristian som vidbyggdes 1939. Kyrkorummets skepnad härstammar från 1728 då kyrkan uppfördes. Altartavlan, altaret, draperimålningen bakom altaruppsatsen och predikstolen härstammar även från denna tid och präglar kyrkorummet. Bänkinredningen tillkom under 1890-talet men modifierades under en renovering 1966 då även stengolvet av gravhällar framtogs och predikstolens underrede ombyggdes. På långhusväggarna sitter två bevarade gravhällar från 1600-talet samt ett epitafium. Från den medeltida kyrkan har dopfunten från 1200-talet bevarats samt ett antal målningar på läktarbröstet som tros härstamma från 1600-talet.

LÅNGHUS

GOLV - Oljat trägolv under bänkarna, stengolv i mittgången av gravstenshällar i gråsten från 1600- och 1700-talen.

VÄGG - Vita putsade väggar. En gravsten i kalksten från 1700-talet är insatt i norra långhusväggen mellan fönstren. Mittemot på södra väggen sitter det Patkullska epitafiet. På västväggen längs taket löper en målad, marmorerad list i rött, vitt och grått.

DÖRRAR - Rödmålad dubbeldörr till vapenhuset i väster med rakt överstycke och tre beigemålade kvadratiska fyllningar med tunn, brun marmorering.

FÖNSTER - Två fönster åt söder och två åt norr med en något rundad vinkelbruten avslutning upptill. Fönstren har fyra lufter och dubbla bågar med tonade blyspröjsade antikglas i innanbågen. Snickerierna är avfärgade i en ljust grå kulör. Fönsterbänkar troligen av polerad marmor.

TAK - Tunnvälvt brädtak, avfärgat i en grågrön kulör. Taket anses härstamma från 1728 och var dolt bakom en pärlspontpanel mellan 1894 och 1966, då det återupptäcktes. Tandad taklist som går i blått, rött och vitt. Mönstermålad bård nedtill på listen med ränder och en blomsterliknande dekor. Över kyrkorummet finns fyra tvärbjälkar. Den första och tredje räknat från öster är målade i samma grågröna kulör som taket, den andra och fjärde är dekorationsmålade i rött, blått och brungrönt mot vit botten. På den västligaste bjälken står "Anno 1772" att läsa.

LÄKTARUNDERBYGGNAD - På norra sidan finns ett smalt förrådsrum och på södra sidan en trappa som leder upp till läktaren. Såväl trappan som förrådet har panelklädda, vitmålade väggar mot kyrkorummet.

KOR

GOLV - Det polerade kalkstensgolvet i koret är förhöjt i ett lågt steg och inlades 1966. På södra sidan har en bänkrad borttagits längst fram, där består golvet av ett oljat trägolv som under bänkarna. Framför altaret finns ett lågt rektangulärt trägolv med avfasade hörn, avfärgat i en ljust grå kulör.

VÄGG - Vita putsade väggar med en grå målad sockel nedtill och en gravsten av kalksten insatt i södra väggen intill predikstolen. Östra korväggen är klädd med en panel från 1728, bemålad av Johan Ross med ett draperi i röda kulörer. Draperimålningen sträcker sig över den tandade taklisten upp i taket. I en dokumentation från 1830 uppges det att det på väggen vid predikstolen "är anbragt en strålande sol med förgyllning och draperi omkring".

DÖRRAR - Till sakristian i norr leder en gråmålad enkeldörr med rakt överstycke och tre kvadratiska fyllningar. Sakristian vidbyggdes 1939, men dörröppningen lär vara äldre då den syns på ett foto från 1920-talet.

FÖNSTER - Ett fönster åt nordöst och ett åt sydöst, utformade likt långhusets fönster.

TAK - Trätak lika långhuset. Draperimålningen på väggen bakom altaruppsatsen sträcker sig ett stycke upp i taket.

FAST INREDNING

ALTARE - Altare i trä som med största sannolikhet härstammar från 1728-30. Avfärgat i en ljust grå kulör och sammanbyggt med altaruppsatsen. Mitt på altarets framsida syns en förgylld kalk framför korslagda kärvar. Detta motiv flankeras på ena sidan av mosetavlor och på den andra av den heliga skrift. Framför detta altare står ett rektangulärt versus populumaltare av senare datum, tillverkat i grå marmor. Avfasade hörn. Ben av breda vinkelställda skivor, även dessa i marmor.

ALTARUPPSATS - Arkitektoniskt uppbyggd altartavla från 1729 som tillskrivs träsnidaren Peter Weber, Göteborg. Ramverket är målat i en ljust grå kulör. På predellans mitt sitter en svart tavla med inskriptionen "Si Guds Lamb; som borttager werldenes synd". Tavlan flankeras av två släktvapen. Predellan skiljs från det höga mittpartiet med ett förkroppat listverk. Huvudmotivet består av en förgylld skulptur av Jesus på korset (korset är av senare datum) insatt mot ett målat landskap i en förgylld ram. Ramen kantas av förgyllda blommor. Korsfästelsemotivet flankeras av dubbla kolonner med förgyllda baser och korintiska kapitäl, de yttersta marmorerade i röda kulörer, de inre i blå. Mellan och på sidan av kolonnerna på listverket står skulpturer av de fyra evangelisterna, avfärgade i ljusa kulörer. På sidan av altaruppsatsen sitter delvis förgyllda girlander. Över huvudmotivet finns ett kraftigt, förkroppat listverk som även pryds av en förgylld vegetativ dekor. Över detta syns en bruten gavel med voluter, på dessa sitter änglar med symboler för tron och hoppet. Mellan voluterna syns en målad framställning av gravläggningen insatt i ett ramverk med brutet överstycke och små snidade änglar med basuner. Överst tronar en skulptur av den uppståndne Kristus.

ALTARRING - Rundad altarring som med största sannolikhet härstammar från 1728-30 och som inte ansluter till väggen. Dockorna och sockeln är målade i en grå kulör. Förgyllda lister förekommer både på dockorna och på ramverket. Knäfallet och överliggaren är klädda i ett randigt tyg i beige kulörer. År 2003 delades altarringen upp i fem flyttbara sektioner samt ommålades och omkläddes. En sparad sektion med tre dockor är ombyggd till ett litet bord som står i koret.

BÄNKINREDNING - Den öppna bänkinredningen ansluter nästan till väggen. Den tillkom med största sannolikhet år 1894 och modifierades vid renoveringen 1966 då det rundade krönet på varje bänkgavel sågades av. Såväl bänkgavlarna som ryggstyckena och bokbrädorna är målade i en mörkt röd kulör. Gavlarna är raka upptill och svänger därefter ner till ett mjukt rundat armstöd. På gavlarnas sidor sitter marmorerade fyllningar i beige som sannolikt tillfogades 1966. Överliggaren över gavlarna, ryggstöden och skärmarna är avfärgade i en blå kulör. Lösa sittdynor klädda i ett rött tyg. Bänkskärmarna har ett rött ramverk med liggande fyllningar marmorerade i brungrönt mot beige botten.

PREDIKSTOL - Predikstolen är ett barockverk utfört 1730 av Johan Jacob Beckman. Femsidig korg med ljudtak och rak trappa åt öster. Korgens ramverk är vitt och pryds till stora delar av snidad och förgylld ornamentik med vegetativa motiv. Sidorna är indelade i tre nivåer med ett större mittparti med smala fält över och under. På sidorna sitter vitmålade skulpturer av evangelisterna samt Jesus, insatta i rundbågiga fält med blå botten och förgyllt listverk. Under och över varje evangelist syns en blå hjärtformad kartusch. På korgens hörn sitter kolonner i bruna kulörer (med rester av en tunn förgyllning) med förgyllda knoppkapitäl. Överliggaren är avfärgad i vitt med ett förgyllt parti undertill med en målad zig-zagfris. Snidad, vegetativ ornamentik med förgyllningar på korgens nedre parti, i mitten sitter en oval blå kartusch. Korgen avslutas nedtill med en förgylld volutliknande dekor. Undersidan är välvd och målad i gröna kulörer. Den raka åttasidiga foten härstammar från 1966, även denna är grönmålad. Trappbarriären har ett vitt ramverk med två blåmålade fyllningar. Över varje fyllning sitter en förgylld vegetativ dekor lik den som syns på korgen, i mitten på denna dekor sitter en blå hjärtformad kartusch. Korgens och barriärens insidor är brunmålade. Trappstegen och vangstyckena är av senare datum.

Ljudtaket är sexsidigt och avfärgat i vitt med blå och förgyllda inslag likt korgen. På taket står överstycken i vitt och guld med vegetativa mönster och en blå kartusch, på sidorna sitter vegetativa förgyllda dekorer med hjärtformade blå kartuscher. Från sidorna hänger girlander. Takets undersida är vitmålat med ett blått sexsidigt mittparti med en förgylld sol i mitten. Från solen hänger en förgylld duva.

ORGEL - Orgeln byggdes av Söderling år 1863. Orgelverket har renoverats 1948, 1966 och troligen även under mitten på 1980-talet. Arkitektoniskt uppbyggd, tredelad fasad i nyklassicistisk stil med ett högre mittparti. De tre sektionerna har rakt avslutade överstycken medan själva öppningarnas avslutningar upptill är raka med svag rundning. Ljust beige ramverk med rektangulära partier marmorerade i brunt mellan öppningarna. Mittpartiets överstycke pryds av en tandlist. Förgyllda urnor flankerar upptill på sidorna och över mittpartiet sitter ett överstycke med förgylld växtinspirerad dekor.

LÄKTARE - Läktaren upptar hela kyrkans bredd och bärs upp av tolv kvadratiska pelare som är målade i gröna kulörer. Läktarbarriären, som är något rundad till formen, pryds av elva porträtt av profeter och evangelister med språkband. Merparten av dessa tros ha målats under 1600-talets senare hälft av målarmästaren E E-son Grijs och tagits tillvara från den föregående kyrkan. Eftersom den nya kyrkan gjordes bredare än den andra kompletterades läktarbröstet 1728-30 med tre porträttbilder som utfördes av Johan Ross. Bilderna är insatta i rundbågiga ramar som kantas av en tunn förgylld list. Ramverket är bemålat med en träimiterande brun dekor. Mellan figurerna sitter målade bruna kolonner med ljust grå knoppkapitäl. Överliggaren, som också går i bruna kulörer, pryds av en orangemålad list med en brun dekor. En liknande list syns även mellan porträttbilderna.

Läktarens undersida är klädd i en vitlaserad, ohyvlad panel. Bänkarna på läktaren borttogs 1966. Golvet är belagt med en brun och gul plastmatta och är uppbyggt i gradänger. Läktarbarriärens baksida är gråmålad, upptill finns en målad bård med gult växtinspirerat motiv mot blå botten. Gråmålat modernt skyddsräcke av metall.

SPECIFIKA INVENTARIER

DOPFUNT - Dopfunten i täljsten anses härstamma från 1200-talets mitt eller senare del. Den har en cylindrisk cuppa med buktande undersida och en liten vulst nedtill. Skaftet är kort och odekorerat samt något skrånande uppåt. Den fyrkantiga foten övergår upptill i en rundad plint för skaftet. Fotens sidor är utformade som fält med bågformad kontur i överkant. I tre av fälten är ett antal figurer inristade, bland annat franska liljor samt cirklar med inskrivna kors, det fjärde saknar utsmyckning.

NUMMERTAVLA - Två rektangulära nummertavlor, troligen från 1800-talets början, med förgyllda krön av harpa och lagerkvist. Enkelt vitt ramverk med förgyllda lister, själva tavlan är svartmålad. Står på gråmålade kvadratiska pelare av trä och placerade intill södra respektive norra korväggen.

VAPENHUS - Vapenhuset uppfördes år 2003 efter det att vapenhuset från 1740-talet hade rivits. Samtalsrum, kapprum och handikapptoalett finns inrymda i denna byggnadsdel. Det ursprungliga vapenhusets väggar finns markerade i golvet med hyvlad kalksten i det i övrigt slipade kalkstensgolvet.

SAKRISTIA - Norr om koret.
TORN - Saknas