Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster BORLÄNGE NORR AMSBERG 9:13 - husnr 1, AMSBERGS KAPELL

 Byggnad - Beskrivning

AMSBERGS KAPELL (akt.)
2004-03-25
Interiörbeskrivning
Kyrkorummets brädklädda väggar och innertak är vitmålade, med undantag för bröstpanelen. Brädpanelen i sin nuvarande utsträckning härstammar från en restaurering, 1849-51 (Se Svk, 1932). Ursprungligen förekom en beklädnad endast i form av bröstpanel, upp till bänkhöjd. I överdelen var stommens omålade timmerstockar synliga.

Långhusets valmade innertak är täckt med bräder. Kyrkorummet har brädgolv, omlagt vid restaureringen 1925 men där äldre delar återanvändes. Golvet täcks numera helt av mattor.

Sakristians nuvarande utformning härstammar från 1925-års restaurering. I samband med denna borttogs åtgärderna från en tidigare restaurering, 1910. Invändigt är väggar och tak brädfodrade. Sakristian har brädgolv med under detta en mindre källare. I samband med flytten av predikstolen (1925) iordningställdes en ny ingång till trappan. En dörröppning skapades i sakristians södra vägg, där predikstolens ursprungliga dörr insattes.

Väggarna i vapenhuset fick sin nuvarande brädfodring 1925. Innan dess var stommens ramverk och väggarnas yttre panel synliga.

Inredning och inventarier
Bänkinredningen har slutna omålade bänkar, och svarvade ljushållare av trä. Bänkarna är ursprungligen fr. 1740 men ändrades 1925, då bänkrader togs bort och radavståndet utökades. Troligen renskrapades även färgskikten samtidigt. Även koret har fasta sidobänkar i norr och söder.

Läktaren i väster över ingången härstammar från 1740 (SvK). Den ombyggdes i samband med restaureringen 1925, kortades och försågs med nuvarande marmorerade trästolpar. Läktaren har öppna bänkrader som troligen härstammar från ombyggnaden 1925. Några år senare, 1930, installerades kyrkans nya orgel på läktaren.

Altaret utgörs av ett enkelt omålat träbord medan altarringen har marmorerade ramverk och fyllningar. Såväl altarbordet som altarringen är från 1750. Altarskåpet från 1490-talet är ett praktfullt nordtyskt arbete vars inre utsmyckning skildrar scener ur bl.a. den heliga Annas legend. Skåpet kompletterades 1652 med nuvarande ramverk i provinsiell barockstil, ett verk av Mats Svenson i Borlänge. Altarskåpet stod ursprungligen i Stora Tuna kyrka men flyttades till Amsberg 1759.

Predikstolen från 1621 är av svenskt ursprung, och en av de få bevarade från perioden. Den tillhörde ursprungligen Stora Tuna kyrka men flyttades till Amsberg 1759. Predikstolen står numera vid norra väggen intill sakristian; men var tidigare uppsatt vid södra sidans koringång. Den nås från en dörröppning i sakristian som försetts med predikstolen ursprungliga dekorerade dörr.

Dopfunten, från 1759; är ovanlig till sin utformning. Den har ställ av furu och dopfat av tenn (1700-tal). Den präglas av ett provinsiellt rokokoarbete i ornamentiken och i den marmorerade dekoren. Nummertavlan på är från samma period. Den har rika sniderier men är numera omålad.

En av kyrkans ljuskronor är från 1600-talet, övriga från 1900-talet. De elanslutna lampetterna på väggarna härstammar från 1925-års restaurering.

Övriga upplysningar
Angående detaljerad beskrivning av inventarierna se: SvK, 1932.