Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster KROKOM ÅS PRÄSTBORD 4:1 - husnr 2, ÅS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÅS KYRKA (akt.)
2005-12-31
Interiörbeskrivning
Den nya kyrkan uppfördes i sten under åren 1875-77. Ritningarna från 1854 utfördes av arkitekten Emil Edvard von Rothstein. Byggmästare var Pehr Norin från Trönö. 1902 genomfördes en restaurering av kyrkan efter en brand. Interiört måleri utfördes av Sven Lindborg och väggarna smyckades nu med bibliska motiv. 1929 förändrades interiören genom en ombyggnad. Valvet över korabsiden förlängdes ut mot kyrkorummet genom att väggar av tegel ersatte två låga utbyggnader i trä i kyrkorummet. De nya väggarna uppfördes på ungefär samma plats som utbyggnaderna. I samband med detta flyttades predikstolen från den norra över till den södra sidan av kyrkorummet. Ett nytt ljudtak utfördes av skulptören Söderin ifrån Bräcke. Altaruppsatsen förflyttades bakåt i koret och fönstret som satt bakom murades igen. Altaruppsatsen var försedd med mångfärgade glas vilka byttes ut mot kryssfanér. På kaminens plats mittför den södra ingången placerades dopfunten upphöjd i en nisch. Vindfång liksom fönster reparerades, golvet lades om och hela kyrkorummet målades om och försågs med nya lampetter. Målningen utfördes av konstnären Anders Liljekvist från Ösa. En ljusstake från 1400-talet, tidigare i den gamla kyrkan, fick ny placering i kyrkans sydöstra hörn. Nya bänkar gjordes några år efter restaureringen och dopaltaret tillkom troligtvis omkring 1948.

1973 genomfördes en ny restaurering då kyrkan fick en läktarunderbyggnad med brudkammare. Härvid avlägsnades ett par bänkrader. I kyrkorummet hängdes ljuskronor av blåträ upp. Koret färgsattes i en beige kulör och sakristian byggdes om totalt. Taket och innerväggarna togs bort varvid kyrkans murar fick bilda väggar och rummet fick ny inredning i furu. Inne i vapenhuset byggdes ett wc och en trappa upp till läktaren togs bort. Konservering av lösa inventarier samt fast inredning genomfördes 1983 och 1995 konserverades textila föremål. Entrétrappen byggdes om och handikappsanpassades genom en ramp 1996. 1998 renoverades fönstren i kyrkan, 15 nyare bågar byttes ut mot äldre tillvaratagna. Några fönsterbågar nytillverkades.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med absid åt öster och torn i väster. Långhusets sadeltak täcks av skivtäckt kopparplåt och tornet avslutas av en åttkantig öppen lanternin. Vid lanterninens fot sitter urtavlor åt samtliga väderstreck. Kyrkan vilar på en sockel av fint huggen beklädnadssten, och upptill avslutas fasaderna av kraftig och rikt profilerad taklist. Fasaderna är slätputsade och avfärgade gula med vita lisener och utsmyckningar. Långhusfasaderna har en symmetrisk indelning med två rundvälvda fönster på var sida om en centralt placerad sidoentré. I norr är själva dörren igensatt. Entréerna omfattas av vita pelare vilka bär upp ett rundbågigt överstycke av lister. Inom omfattningen sitter ett lunettfönster. I söder sitter en hög pardörr beslagen med kopparplåt. Ovan dörren står; MDCCCLXXVII.

I västentrén sitter en plåtbeslagen pardörr med tre speglar per dörrblad av samma modell som i söder. Den omfattas av putsade pelare med rusticerade partier krönt av en spetsbåge. Ovanpå bågen står ett medeltidsinspirerat kors. Över dörren sitter en platta med inskriptionen; "Uppsatt i Konung Oscar II Regeringstid" krönt av en lunett. Framför entrén finns en modern trapp med ramp i fint huggen sten. I tornets bottenvåning sitter rundvälvda något smalare fönster än i långhuset placerade åt norr respektive söder. Högre upp i fasaden sitter två tätt placerade smala fönster med rundvälvd avslutning. Den övre delen av tornet markeras genom en rikt profilerad gesims som löper i underkant av de kopplade ljudöppningarna. Var ljudöppning omfattas av en putsad profilerad list och över dessa välver sig en rundbåge. Ljudluckorna utgörs av liggande brunmålade smala bräder. Mellan hörnlisenerna smyckas väggens övre parti av ett tandsnitt och en i jämförelse enkel taklist avslutar tornfasaden. I varje hörn av torntaket står låga spiror med förgyllda kupolavslutningar ovanpå kvadratiska fundament.

Över kyrkorummet välver sig ett ljust blåmålat flackt putsat tunnvalv ovan en taklist med kraftfull marmorering. Golvet består av relativt breda lackade bräder lagda i kyrkans längdriktning med undantag av gången mellan sidoentréerna. De ljusa väggarna delas in av lisener med rosabrun marmorering. Fönsternischerna har något mörkare nyans än väggarna och omfattas av putsade lister marmorerade i en gulbrun ton. I kyrkorummet finns ett stort antal äldre föremål, skulpturer på väggarna, samt flera yngre tavlor med teologiskt motiv.

Framför den igensatta norra sidoentrén står ett dopaltare med en snidad, förgylld dopfunt. Ovanför altarbordet hänger en målning föreställande Jesus och tre barn. På motsatt vägg finns ett inbyggt vindfång från 1929 i rosabrun marmorering med höga pardörrar med glas i översta spegeln.

Bänkinredningen är öppen med rektangulära gavlar och står grupperad i fyra kvarter kring mitt- respektive sidogångar. Den tillkom troligtvis en bit in på 1930 - talet. Gråvit marmorering dominerar med inslag av mörkgrön marmorering på gavlar och övriga spegelfält. Utmed mittgången sitter förgyllda sniderier fästa på bänkryggarna.

Predikstolen sitter sedan 1929 på den södra delen av korväggen med uppgång från sakristian bakom. Korgen är trekantig med raka sidor och gråmarmorerad med förgyllda detaljer. Botten är svängd och prydd med bladsniderier längs hörnen, den avslutas nedtill av en förgylld druvklase. Speglarna pryds av teologiska motiv i mittspegeln det fanbärande lammet. På väggen ovan predikstolen sitter ett enkelt ljudtak tillverkat 1929 och färgsatt likt predikstolen. En förgylld duva är fäst vid kanten och ljudtaket kröns av en förgylld korsglob. På södra långhusväggen hänger en rektangulär nummertavla med förgylld ram och blom- och bladformade sniderier längs över- och undersida.

Det smalare koret flankeras av två mindre rum, en sakristia mot söder och ett förvaringsrum mot norr. Tre trappsteg leder upp till korets nivå. Golvet utgörs av lackade tämligen breda bräder med en oprofilerad gråmålad golvlist. Väggarna är avfärgade i brutet vitt och delas likt i långhuset in av rosamarmorerade lisener. Ovan taklisten tar ett tunnvalv vid och över absiden ett hjälmvalv. Dörrarna in till sakristiorna omfattas av pelare vilka bär ett bjälklag krönt av en karnissvängd list. Koret belyses av två fönster, det östra är igenmurat sedan restaureringen 1929.

Altaruppsatsen består av en Kristusstaty omgiven av två korintiska vitmålade kolonner med förgyllda detaljer. Kolonnerna bär upp ett entablement på vilka en rundbåge med förgyllda sniderier vilar. Bågen kröns av ett kors med medeltidsinspiration. Mot en gråmålad bakgrund hänger ett strålgenombrutet moln. Altaruppsatsen snidades, med undantag av Kristusstatyn, av Johan Edler d. y. Altaret med rektangulär form är marmorerat och mittspegeln pryds av förgyllda sniderier föreställande palmkvistar, festonger och en bägare mot en vit botten inom förgylld ram. Altarringen har en rund form med öppen barriär med gråmarmorerade balusterdockor. Sockeln är marmorerad i grågrönt och rosa, knäfall liksom överliggare täcks av blågrått tyg. Ovanpå runda pelare vid altarringens början står förgyllda små urnor.

Inne i sakristian i söder täcks golvet av en blå heltäckningsmatta. Väggarna och taket är putsade målade i en ljust grå respektive vit kulör. På östra väggen står skåp och ett altare införlivat i skåpsinredningen, Mittemot går en trapp upp till predikstolen. Rummet är möblerat med ett bord samt några stolar. En hög spegeldörr med tre speglar leder ut till koret. I utrymmet norr om koret är golvet gjutet och gråmålat medan väggarna är putsade och avfärgade i ljus gult. På den västra väggen sitter ett inmurat kassaskåp. På en övre balkong står bokhyllor med böcker och diverse föremål.

Läktaren bärs av marmorerade kolonner. I kyrkorummet finns två rader med tre kolonner i varje. Läktarbarriären har en mörkt grönmarmorerad överliggare medan basen är gråmarmorerad med förgyllda lister. På denna står vita- och gråmarmorerade balusterdockor med förgyllda detaljer vilka bär överliggaren. Balusterdockorna står mot en grönmarmorerad bakgrund.

Golvet uppe på läktaren täcks av en matta med korkmönster. I norr finns gradänger som täcks av samma matta. På dessa står lösa stolar. I söder står äldre, gråmarmorerade lösa bänkar, antagligen från byggtiden, med böjda gavlar och vackert formade ben. De står på ett lackat sluttande golv av bräder i varierande bredd. Den övre delen av kyrkorummets fönster sprider ljus över läktaren. Orgelfronten har en ljust marmorerad nederdel i vitt med inslag av brunrött. Den övre delen är ljust gammalrosa med förgyllda detaljer. Pilastrar med korintiska kapitäl bär upp ett överstycke med arkitravbåge och förgyllda bladsniderier i svicklarna, en äggstav krönt av en karnissvängd list avslutar. Däröver står IHS i förgyllda bokstäver krönt av en lyra. Fyra sektioner med pipor omger mittpartiet, närmast rundbågar och ytterst med raka avslut. Arkitraverna på dessa delar är kanellerade med förgyllning. Ytterst står förgyllda urnor på fundament.

Utanför läktaren finns ett utrymme dit läktartrappan från vapenhuset leder upp. Golvet är av obehandlade breda bräder. En ilagning av brädgolvet åt söder, framför fönsteröppningen kan tyda på en tidigare trappuppgång även här. Idag går golvet ända fram till fönsternischen här. De synliga väggytorna är vita och putsade. En hög smal pardörr leder in till vindfånget utanför läktaren. Det finns även en dörr i det södra hörnet till trappan upp i tornet. Grönlaserad spegeldörr av modernt snitt. Innertaket utgörs av längsgående relativt breda bräder.

Vid 1970 - talets restaurering tillkom läktarunderbyggnaden genom att uppglasade väggar sattes upp som avskiljare mot kyrkorummet. Väggen gör ett uppehåll mitt på läktaren och lämnar på så sätt utrymmet mellan västentrén och kyrkorummet öppet. Till det norra utrymmet saknas dörr och här inryms kapprum med wc. Utmed västväggen går en svängd trapp upp till läktaren. Det södra utrymmet fungerar som lillkyrka och rummet är möblerat med ett bord, stolar och en soffa. En spegeldörr avskiljer från passagen utanför.

Pardörren mot vindfånget i vapenhuset har en marmorerad omfattning med karnissvängd övre list. De gröna svängdörrarna har tre lika stora speglar varav de övre är glasade med blyspröjs. Den yttre dörren mot vapenhuset har samma utformning men saknar glas. Vapenhuset har ett lackat brädgolv med bräder i gängse bredd. Blå gångmatta. Väggarna är putsade och vitmålade och innertaket utgörs av tvärgående bräder i blå färgsättning. Trappen upp till läktaren löper utmed den norra väggen. Två dörrblad hänger på södra väggen, en på var sida fönstret, och nedanför står en järnbeslagen kista.