Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster GOTLAND GOTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, GOTHEMS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

Gothem kyrka (akt.), GOTHEMS KYRKA (akt.)
2005-01
Interiörbeskrivning
Långhuset, koret och tornrummet täcks av kryssvalv av kalkstensflis. Absiden täcks av ett hjälmvalv och sakristian av ett tunnvalv i samma material.

Invändigt i kyrkorummet är väggar och valv putsade med kalkbruk och vitkalkade. I långhuset är de till stor del täckta med medeltida kalkmålningar.

I tornmurarna är två ankarjärn inlagda i N-S riktning i höjd med valvet.

Golvet i kor, långhus och absid består av slipade kalkstensplattor med enstaka gravhällar av kalksten inlagda. Korets golv är uppbyggt ett steg, absidens ytterligare tre steg. I bänkkvarteren, i tornrummet och i sakristian fernissade trägolv. Orgelpodiet är uppbyggt fem steg och täckt med heltäckningsmatta.
Till tornets övre våningar samt till långhusvinden leder en murtrappa från ringkammaren i den norra muren. Vidare upp i tornet kommer man via invändiga trästegar. I tornhuven finns stegar och vilplan av trä. Förbindelse mellan långhus- och korvindarna saknas, och till kor- och absidvindarna kommer man via en murtrappa i norra kormuren. På kor- och långhusvindarna finns inspektionsbryggor av trä med tillhörande stegar.

Den fasta inredningen i kyrkorummet består i koret av altarbord, uppmurat av kalksten, med altaruppsats och altarring av trä. I det nordvästra hörnet en medeltida korbänk av trä med snidade gavlar. I norra väggen finns även ett medeltida väggskåp.

I långhuset predikstol och sluten bänkinredning av trä i tre bänkkvarter, ett på den norra och två på den södra sidan.

De utvändiga trappstegen framför portalerna består av kalksten.

Kyrkan saknar triumfkrucifix. Dopfunten – av trä och försedd med hjul(!)– står i triumfbågen intill predikstolen. Flera nummertavlor på korbänken och på väggarna, samt ljusplåtar av mässing i koret.
Orgeln har som nämnts sin plats på det uppbyggda podiet i tornbågen i långhusets västligaste del.
Kyrkklockan – en av öns äldsta – hänger som brukligt i tornets klockvåning. Den rings manuellt.