Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster FALKÖPING ÅSLE 33:1 - husnr 1, ÅSLE KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

ÅSLE KYRKA (akt.)
2001-08-29
Interiörbeskrivning
ÅSLE KYRKA är en enskeppig salskyrka med korsarmar åt norr och söder mitt på långhuset, vapenhus i väster och söder samt ett något upphöjt kor åt öster. Mellan koret och norra korsarmen finns en tillbyggd sakristia. Den södra korsarmen innehåller sittplatser likt den västra delen av långhuset medan den norra korsarmen idag fungerar som dopkor. Kyrkorummets väggar är slätputsade och vitkalkade. Långhuset och korsarmarna täcks av kryssvalv medan korpartiet och sakristian täcks av spetsiga tunnvalv. Mellan långhus och korsarmar finns rundbågiga valvöppningar. Kyrkorummets golv är täckta av ett relativt smalt plankgolv som lackats mörkt. Ovan mittgången hänger tre ljuskronor i mässing samt en från korsmitten av korsarmarna kryssvalv.
LÅNGHUSET har i den västra delen två fönsterpar och i den östra ett fönster åt söder. Fönsterparet längst åt väster ger även ljus åt orgelläktaren. Långhusets västra del har slutna bänkkvarter längs nord- och sydvägg (11 bänkpar) ända bak från västväggen och fram två bänkar in vid korsarmarnas mittaxel. I den östra delen av långhuset är bänkarna borttagna på bägge sidor, spår av dem finns kvar i golvet och utmed söderväggen där väggbröstningen är kvar. Utmed norrsidan finns predikstolen och på den södra sidan finns idag en ambo, ett modernt piano samt lösa stolar. I väster finns en orgelläktare och under denna dörren till vindfång och vapenhus.
FÖNSTER - Fönstersmygarna är rundbågiga, putsade likt väggarna förutom fönsterbänkarna som är målade i en glansig lackfärg. Fönsterbågarna, som har rundbågigt överstycke, har gråmålade och spröjsade inner- och ytterbågar.
BÄNKINREDNING - Bänkdörrar och bänkskärmar, som sattes in vid renoveringen 1947-49, har en rektangulär fyllning som är marmorerad grovt i en blåbeige kulör med en vit fyllningslist. Gavlarna har en utanpåliggande, rektangulär fyllning, laserad gröngrå likt ramverket, samt en orange ram. Bänkarna, vars interiör är laserad i ljusbrunt, ansluter mot en väggbröstning och har undertill äldre bänkvärme.
ORGELLÄKTARENS front (1947-49) mot öster har konkava sidopartier och en utskjutande, rak mittdel. Nertill finns ett listverk och läktarbröstningen har gråblåmarmorerade rektangulära fyllningar och ett beige ramverk. Orgelläktarens undertak består av smala, vitmålade brädor. Orgelläktaren är moderniserad med ett platt, recent trägolv som lackats. Runt väggarna finns lösa stolar för kören. Orgeln står mitt på golvet med passage runt om. Utgång till sakristian bakom orgeln i väster.
ORGEL - Orgelfasaden, som är recent, har ett övre, femdelat parti med synliga metallpipor som kröns av ett blått och rött listverk. Sidopartierna är lägre och den rundbågigt avslutade mittdelen skjuter upp till taket. Övre delen av piporna döljs i ett bladverk av akantusslingor.
KORSARMAR - Den södra korsarmen har bänkkvarter utmed båda långsidorna likt långhuset. Bänkarna räcker fram till valvet mot långhuset. Längst bak åt söder är dock de två näst bakersta bänkparen borttagna för att tillskapa samlingsutrymme för barn samt plats för handikappade. I södermuren finns en rektangulär dörröppning med pardörrar med tre fyllningar som är laserad i samma gröngrå nyans som bänkarna samt med en mörkare grön marmorering i fyllningarna. Den norra korsarmen, som nu fungerar som dopkor, har fönster åt väster och norr. Mitt på golvet står kyrkans dopfunt och en större dopljushållare i kalksten med årtalet "AD 1989" inhugget. Intill norrväggen, under fönstret, finns ett vitputsat, murat altare med altarskiva av putsad kalksten. Altaret har mitt på fronten ett målat, liksidigt kors och nedanför finns en tygklädd knäfallspall. Norra fönstersmygen är dekormålad med blå fält prydda med en bladslinga. I smygens valv finns en rundel med en duva. På ömse sidor om detta fönster och invid östväggen finns tre stora gravhällar med putsade omfattningar uppsatta mot väggen. Denna korsarm benämdes förut det Lilliehöökska gravkoret och det är tre generationer av den Lilliehöökska ätten som finns inhuggna i helfigur på gravhällarna. Ovanför den största gravhällen invid den östra väggen hänger ett kors. Utmed den västra väggen finns en bänk kvar. Framför denna och utmed den östra väggen står lösa stolar. Långhusets två östra bänkar är förlängda åt norr och räcker fram till valvbågens slut. På den främre bänkens kortsida finns en klassicerand psalmnummertavla uppsatt. Ramen är laserad i samma färgsättning som bänkfronterna och har en prydnad överst i form av en urna och två kärvar. På valvbågens östra väggpilaster finns i den nedre delarna rester av en väggbröstning från bänkinredningen. Märken i golvet visar att det även på denna sida finnits bänkar runt predikstolen och ut mot långhusets mittgång. I valvöppningen finns en corona av smide som står på en rund skyddsplatta av plast.
Den medeltida DOPFUNTEN i kalksten är bägarformad med en cylindrisk cuppa som upptill är prydd med en akantusranka i högrelief. Foten kragar ut nedtill och är dekorerad med en vulst upptill och en nedtill. Dopfat i mässing.
PREDIKSTOLEN, som består av korg, trappa åt öster samt ljudtak, är tillverkad 1718 av bildhuggaren Bengt Wedlin. Korg och ljudtak är färgsatt i blått och rött med förgyllda detaljer. Korgen, som är femsidig, vilar på en åttasidig, gråmålad träpilaster som upptill har figursågade konsoler. Korgens nedre del består av ett listprytt understycke där det står att "salige äro the som höra Guds ord och gömma thet". Under detta finns ett utsnidat akantusblad som hänger ned något. Mittpartiets sidor har alla rektangulär fyllningar som avskiljs genom ett vackert snidat bladverk prytt med blomsterarrangemang och en volut nedtill i varje hörn. I varje fyllning finns en träskulptur i halvrelief föreställande en av evangelisterna. Överstycket har bevingade änglaansikten i varje hörn samt prästens utskjutande bibelstöd. Predikstolen har en lång trappa åt öster som undertill är klädd med vitmålad pärlspånt. Trappan är sannolikt recent då indelningen på trappbarriären är densamma som på korgen men med förenklade detaljer. Färgsättningen är också något ljusare. Eventuellt är kolonetten som bär upp korgen från samma tid. Det sexsidiga ljudtaket är sannolikt av samma ålder, och har eventuellt samma tillverkare, som korgen. Undertill hänger en duva och nertill på varje sida finns snidade festoner. Ovanstycket på varje sida smyckas av en centrerad kartusch som omges av ett akantusbladverk. Vid varje hörn står puttis. Taket kröns av en träskulptur föreställande den segrande Jesus med korsfanan.
KORET avskiljs från långhuset genom att golvet är uppföjt ett steg. I norrväggen finns öster om predikstolstrappan en rektangulär, liten dörrnisch. I denna finns en äldre, järnbeslagen dörr med stocklås och dragring i smide som leder in till sakristian. Koret har två fönsteröppningar åt söder och en åt norr, det östra fönsterparet är placerade nästan invid den rakt avslutade östväggen. Mellan fönstren i söderväggen finns en gravhäll från 1700-talet fastmurad. Framför denna finns en psalmnummertavla likt den i norra korsarmen, men här placerad fristående på fot och med en något mer bearbetad ram.
ALTARE - Invid östväggen finns ett altare helt i trä som är laserat gröngrått lika bänkarna. Altarets front har en stor rektangulär fyllning med markerade hörn som är marmorerad i grönbeige. In mot väggen finns ett bredare parti av altaret uppå vilket en altaruppsats vilar. Framför altaret finns ett litet golvparti som är förhöjt ett steg.
ALTARUPPSATSEN är ett träsnideriarbete i provinsiell barock som är tillverkat av Mäster Cransberg. Uppsatsen har en arkitektonisk uppbyggnad med predella och ett mittparti där två par med vridna kolonnetter, dekorerade med vinrankor, bär upp en listverksgavel. Listverket kröns av ett triangelformat överstycke av trä som är bemålat med ett gudsansikte i halvrelief med strålgloria. På överstyckets sidor finns voluter och bevingade puttis. Uppsatsen inramar altartavlan som föreställer Jesu dop med en målad bakgrund och figurer i halvrelief. Mellan och utanför kolonnetterna finns fyra bibliska figurer. På predellans mittdel finns en text som bl.a. anger att tavlan färdigställdes 1734.
ALTARRINGEN, som ej ansluter till östväggen, är femsidig med varje sida av barriären prydd med en rektangulär fyllning som är marmorerad i rödbrunt. Ramverket är laserat likt bänkarna. Armstödet och det breda knäfallet är klätt med ett gult tyg.
SAKRISTIAN har vitkalkade väggar som går upp i ett spetsbågigt valv. Åt norr finns en rektangulär dörröppning med två fyllningsdörrar (1950-tal) som har ett blått ramverk, grå fyllningar och röd fyllningslist. I söderväggen finns den rektangulära dörröppningen till koret. Väster om denna finns en mindre dörr med två fyllningar (indelning och färgsättning har varit förebild till ytterdörren) där den övre fyllningen har fragmentariska spår av text. Innanför dörren finns ett väggskåp klätt med nyare trä. Mellan dessa båda dörrar finns ett mot väggen placerat träaltare, vitt, med en altarskiva i sten. Ovan altarskivan finns en mindre altaruppsats i träsnideriarbete (1700-tal?) med predella, ett större mittparti med en centrerad altarmålning flankerad av två kolonnetter samt ett övre listverk med ett barockinspirerat överstycke. Altartavlan, sannolikt olja på trä, föreställer den uppståndne Jesus vid sin grav. Färgsättningen på uppsatsen går i mörkt grått, brunt och beige med röda listmarkeringar. I sakristians nordvästra hörn finns ett enkelt skåp av trä uppsatt mot väggen. Skåpet är öppet mot väggen, avskärmat med ett draperi. Mot västväggen finns även ett skrivbord och stol av trä. I den östra väggen finns en djup fönstersmyg med ett rundbågigt fönster med ospröjsad innerbåge och spröjsad ytterbåge. I sakristians nordöstra hörn finns ett inbyggt elskåp (b 1900).

Ytterligare text finns i inventeringsmaterialet om VÄSTRA VAPENHUSET och SÖDRA VAPENHUSET.