Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VETLANDA SKIRÖ KYRKA 1:2 - husnr 1, SKIRÖ KYRKA

 Byggnad - Värdering

SKIRÖ KYRKA (akt.)
1/1/04
Motivering
Skirö kyrka uppvisar en kyrkomiljö där den ursprungliga arkitektoniska tanken och utformningen är
särdeles välbevarad. Detta gäller såväl den yttre som den inre miljön. Nyklassicismens ideal märks både i
kyrkans plan och dess volymer men också i detaljerna. Vad gäller den yttre miljön är det framförallt
fasadens stora murytor och de slätputsade omfattningarna runt portarna och fönstren, dörrarnas
tidstypiska speglar, det tjärade spåntaket, tornets plåtarbeten och smidesdetaljerna vid trapporna som
kännetecknar byggnaden. De rent dekorativa detaljerna är få och representeras främst av dörröverstycket
med inskription över vapenhusets ingång. I många andra nyklassicistiska kyrkor har framförallt
kyrkorummet tillförts stilyttringar från flera senare tidsepoker, vilka stundom har medfört att helheten i
nämnda kyrkorum har förvanskats, så icke i Skirö kyrka.
Att Skirö kyrka på många sätt skonats från sentida förändringar gör att den idag kan uppvisa ett högt
kulturhistoriskt värde avseende interiören. Starkt bidragande till denna upplevelse av autenticitet i
kyrkorummet är det i det närmaste orörda utrymmet under läktaren. Nämnda rumsliga avgränsning har i
många samtida kyrkor fått lämna plats för en läktarunderbyggnad bestående av kapprum, toaletter och
församlingsrum. I Skirö kyrka bör den fasta inredningen och de större inventarierna också betraktas
enskilt, då de var och en visar prov på hur nyklassicistiskt formspråk kan appliceras på exempelvis en
grindstolpe eller en dopfunt. Här har formspråket inte bara applicerats på föremålen som ett tillägg utan
påverkat utformningen av respektive fast inredningsdetalj eller inventarie från grunden.
Vidare bör planeringen av kyrkotomten uppmärksammas. Förutom de kolonnformade grindstolparna
visas nyklassicismens drag genom gångarnas axiala verkan, enkelheten hos de sammanhållna
grönytorna, de återhållsamt förekommande rabatterna. Kyrkotomten uppvisar även en medveten
användning av material, vilket visas i gångarnas växelvisa täckning av grus och röd kalksten.
Trots att den yttre kyrkomiljön under senare tid har utökats med ytterligare mark för gravvårdar och att
en minneslund har anlagts, är den ännu i första hand ett yttre rum i samklang med kyrkobyggnaden.
Detta är viktigt att beakta vid kommande förfrågningar om huruvida förändringar på kyrkotomten kan
genomföras. Den tredelade dialogen mellan kyrkotomten, kyrkans exteriör och dess interiör blir särskilt
tydlig i landsorternas kyrkor, eftersom kyrkotomten där vanligtvis även inrymmer gravvårdar och därför
också i sig är en välbesökt plats.

Sammanfattning
- Skirö kyrka uppvisar en välbevarad nyklassicistisk arkitektur.
- De nyklassicistiska idealen gör salkyrkans plan och kyrkorummets volymer.
- Exteriört kännetecknas kyrkobyggnaden av stora, sammanhängande murytor, släta omfattningar runt
portar och fönster, spånklädda taktall och koppklätt torn.
- De rent dekorativa detaljerna är få och representeras tydligast i vapenhusets dörröverstycke med
inskription.
- Kyrkorummet utgörs av en särdeles välbevarad helhet, där de ursprundliga volymerna i stort är
orörda. Märk särskilt utrymmet under orgelläktaren.
- Såväl fast inredning som arkitekturbundna inventarier uppvisar nyklassicismens tydliga formspråk,
vilket är poängterat i altartavlans omfattning, predikstolen, läktarbröstet och dopfunten.
- I kyrkotomtens yttre miljö visar sig nyklassicismens ideal istället i de kolonformade grindstolparna
samt i den axiala gången, vilken i praktiken börjar i sakristian, löper tvärs igenom långhuset och
fortsätter genom den västra ingången mellan gravvårdarnas kvarter och slutar vid bogårdsmuren i
väster.
- I miljön kring Skirö kyrka finns en tredelad dialog mellan kyrkans interiör, dess exteriör och den
omgivande kyrkotomten. Samtliga delar är värda att uppmärksamma, då alla bär på såväl tidstypiska
som unika särdrag.
- För att kunna bevara den miljö som kyrkan och dess tillhörande begravningsplats idag utgör är det
viktigt att beakta helheten, ingen av de tre delarna i miljön får förbises.
- Nämnda treindelning är särskilt viktig att beakta i kyrkomiljöer som förutom kyrkobyggnaden även
omfattar en begravningsplats, eftersom de besöks av såväl gudstjänstfirare som anhöriga med en
grav att gå till.