Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster SANDVIKEN SUNDBACKA 3:6 - husnr 1A, HAMMARBY KAPELL

 Byggnad - Värdering

Hammarby kapell (akt.), HAMMARBY KAPELL (akt.)
5/8/06
Motivering
Kapellet i Gästrike-Hammarby är starkt knutet till järnbruket på orten och de två makarna Petre som på eget initiativ uppförde byggnaden. I den gamla miljön kring herrgården utgör kapellet en viktig beståndsdel för förståelsen av brukets historia och uppbyggnad. Byggnaden har byggts om och renoverats vid ett flertal tillfällen vilket medfört ett brokigt utseende såväl i exteriören som interiören. Exteriören karaktäriseras av de kvarvarande spåren från 1870-talets nygotiska utsmyckning och interiören av en blandning av 1940-, 60- och 70-talens renoveringar, där till stor del praktiska lösningar fått företräde. Hammarby kapell har stora person- och samhällshistoriska värden och är en central byggnad i samhället.

Att särskilt tänka på vid användning och förvaltning av kyrkoanläggningen och byggnaderna
• Kapellets starka koppling till bruket och omgivningen medför stora samhällshistoriska värden och identitetsvärden.
• Kapellets nygotiska utsmyckning ovan entrén och på takryttaren, är de enda kvarvarande spåren av 1870-talets till- och ombyggnad. Utöver värdet som historiska dokument har dessa delar också arkitektoniska värden.
• Dekorationsmåleriet i kapellsalen och vestibulen samt ”den barmhärtige samariten” har betydelsefulla konstnärliga värden och minner om 1940-talets renovering och försköning av kyrkorummet.
• Altartavlan har betydande person- och lokalhistoriska värden genom såväl donator som konstnär.