Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster EKERÖ SKÅ KYRKA 1:1 - husnr 1, SKÅ KYRKA

 Byggnad - Värdering

SKÅ KYRKA (akt.)
1/1/05
Motivering
Skå kyrka fick sitt nuvarande utseende efter en brand 1695. När kyrkan återuppbyggdes 1702 tillfogades det medeltida långhuset med sakristia ett polygonalt avslutat kor och en tvärarm i söder. Kyrkans huvudingång förlades till tornet och fönstren fick sitt nuvarande utseende med delvis bevarade järnsmideskarmar. Det 1858 ombyggda tornet med huv, lanternin och spira bidrar till kyrkans 1800-talskaraktär.

Interiört bevarar kyrkorummet plan och valv från 1702 års ombyggnad. Inredningen är från flera tidsskeden i kyrkans historia. Samtida med ombyggnaden 1702 är altaruppsatsen och predikstolen, utförda i likartad barock, konstverket Kristus begråtes, signerad av J D Schwartz 1701 samt ett par malmkronor.

Från 1800-talet härrör den vitmålade orgelläktaren med förgyllda lister. Att kyrkan används i stor utsträckning till musikframföranden framgår av orgeln från 1797 som står i södra tvärarmen sedan 1967, men även av två flyglar, ett piano och en cembalo.

Moderna drag i kyrkans inredning återspeglas i 1909 års öppna bänkinredning, vars gavelkrön sågats av och blålaserats 1964. Från 1960-talet är även den fyrkantiga dopfunten i granit samt en oljemålning av konstnären Aldo Altomare. Till kyrkans sentida föremål hör en nytillverkad dopfunt av trä från 2005.


Att särskilt tänka på i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
• kyrkan bevarar till delar medeltida murverk och valv
• kyrkans nuvarande plan och fönstrens järnsmideskarmar är bevarade från 1702 års ombyggnad
• kyrkan har med sitt valmade, utsvängda sadeltak, lagt med svartplåt i småplåtsformat, en karaktäristisk form med ett idag ovanligt takmaterial som härrör från 1858 års takomläggning
• altaruppsatsen och predikstolen i likartad barock samt en av kyrkorummets oljemålningar och ett antal malmkronor är tillkomna vid 1702 års ombyggnad
• kyrkomiljön, omfattande kyrkan, kyrkogården omgiven av gråstensmur och trädkrans av hamlade träd, utgör tillsammans med äldre kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar en sammanhållen miljö av äldre karaktär och ingår som en värdefull del i omgivande kulturlandskap.