Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOXHOLM ÅSBO KYRKA 2:1 - husnr 1, ÅSBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Åsbo kyrka, 97

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅSBO KYRKA (akt.), ÅSBO KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1250 - 1299

1902 - 1902

1928 - 1928

1993 - 1993

Östergötland
Boxholm
Östergötland
Åsbo
Boxholms församling
Linköpings stift
Åsbo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

10/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan, gravkapellet, kyrkogården tillsammans med skola och byggnader med ursprungliga
funktioner som klockargård, kyrkstallar och prästgård bildar en ålderdomlig kyrkomiljö som
vittnar om platsens tidigare betydelse som socknens administrativa centrum.

Kyrkogården
En kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad
kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan tillhör de medeltida kyrkor som i flera omgångar har om- och tillbyggts pga en
växande församling och förändrade liturgiska ideal. Kyrkan präglas framförallt av de
genomgripande förändringar som genomfördes under 1700-talet, och ...

Läs mer i eget fönster

Fältarbetet, fotografering och rapportsammanställningen har utförts av antikvarie Jessica
Åkeson vid Östergötlands länsmuseum. Rapporterna finns tillgängliga på Linköpings stift,
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum samt på respektive kyrklig
samfällighet.