Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i stadsdelen Östermalm, 1969 - 1992

 Inventering - Syfte

Syfte
SYFTE MED INVENTERINGEN
Totalinventeringen av Stockholms innerstad genomfördes 1973 till 1988 av Stockholms stadsmuseum på uppdrag av fastighetskontoret. En av anledningarna var stadens satsning på upprustning av det omoderna bostadsbeståndet på malmarna. Inventeringen låg som grund till den kulturhistoriska klassificering som kommunfullmäktige 1981 uppdrog åt stadsmuseet att genomföra.

Den kulturhistoriska byggnadsklassificeringen används i det dagliga arbetet inom Stockholms stads olika förvaltningar, bl.a. i samband med detaljplanering, bygglovprövning och rivningsansökningar. Beroende på byggnadens kulturhistoriska värde gäller särskilda regler för underhåll och förändringar enligt Plan- och bygglagen (PBL). Klassificeringen har också stor betydelse för vilka byggnader som kan komma i fråga för statliga bidrag.

INVENTERINGENS INNEHÅLL
I totalinventeringen finns framförallt uppgifter från inventeringen utförd 1973-1988. Här finns också uppgifter från tidigare och senare inventeringar, sammantaget från åren 1969-1992. Inventeringarna omfattar sammantaget uppgifter om stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Vasastaden och Östermalm, Lilla Essingen, delar av stadsdelarna Djurgården, Hjorthagen, Ladugårdsgärdet och Norra Djurgården samt uppgifter om smalhusbebyggelse i stadsdelarna Fredhäll, Kristineberg, Marieberg och Stadshagen. Gamla Stan omfattas inte av inventeringen.

Innerstadens bebyggelse inventerades genom besiktningar på plats för de exteriöra och interiöra beskrivningarna. Byggnadsdata hämtades från Byggnadsnämndens arkiv.

UPPGIFTER OM INVENTERARE OCH FOTOGRAFER
Inventerare: Anna von Ajkay, Ann-Charlotte Backlund, Fredric Bedoire, Lena Berglund, Tarras Blom, Margareta Cramér, Gärd Fogde, Ann Katrin Kihlbro, Kerstin Mandén-Örn, Gunilla Nilsson, Staffan Nilsson, Karolina Palm, Mats Persson, Carl-Magnus Rosell, Eva Sjöberg, Karin Sterner, Elisabet Wannberg, Britt Wisth.

Fotografer: Björn Blixt, Stina Brockman, Bruno Ehrs, Stig Forsslund, Göran Fredriksson, Magnus Hartman, Stefan Hasselberg, Carl Heideken, Johan Hultenheim, Henrik Hultgren, Ingvar Lundkvist, Tommy Olofsson, Lennart af Petersens, Håkan Pienowski, Patricio Salinas, Anna Ulfstrand, Sten Vilson, Stefan Wallgren, Ingrid Johansson Wilken.

KULTURHISTORISK KLASSIFICERING I INVENTERINGEN
I inventeringen anges den kulturhistoriska klassificeringen för både anläggningen som helhet och enskilda byggnader. I den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är byggnaderna/fastigheterna markerade med blå, grön, gul eller grå kulör. Blå- och grönmarkerade byggnader/fastigheter omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12. Samtliga byggnader omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 10. Det finns också byggnader/fastigheter som är streckade. Det innebär att de ännu inte är klassificerade. De omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 10. Dessutom kan det inom denna grupp finnas byggnader som vid en klassificering skulle bedömas ha ett särskilt kulturhistoriskt värde, och därmed omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12.