Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i Västra Götalands län, projekt Moderna Monument

 Inventering - Syfte

Syfte
Syfte och målsättning
Projektet Moderna Monument syftar till att stärka berättelsen om 1900-talets kulturarv genom att ta fram ett planerings-/kunskapsunderlag för moderna monument/byggnadsminnen uppförda mellan åren 1929-1979. Målsättningen är att arbeta fram och tillgängliggöra ett strategiskt, men också konkret och realiserbart underlag för ett långsiktigt arbete med den aktuella periodens viktigaste byggnadsverk för länet/regionen.

Förväntade effekter
Den viktigaste effekten av projektet Moderna Monument är att länets/regionens mest betydelsefulla 1900-talsbyggnader uppmärksammas och att förutsättningarna för ett bevarande av dessa kommer att förbättras. Förväntade effekter är såväl tillgängliga och systematiserade kunskapssammanställningar som etablering av ett betydelsefullt kontaktnät.

Genomförande/tidsplan
Projektet har genomförts i tre steg. Det första steget var en kartläggning och systematisering av gjorda insatser, nationellt och regionalt. Målet var också att identifiera resurspersoner med goda kunskaper om efterkrigstidens arkitektur och kulturmiljöer.
Det andra steget har genomförts i samverkan med övriga parter inom Moderna Västra Götaland (MVG) samt Borås stad. Målet var att sammanställa ett adekvat regionalt underlag (bruttolista) med anläggningar och byggnader inom Västra Götalands län uppförda mellan 1929 och 1979.
Det tredje steget har inneburit att det regionala underlaget från steg två har analyserats och systematiserats för att senare publiceras/tillgängliggöras som rapport och genom inläggning i Bebyggelseregistret. För ett begränsat urval av anläggningarna genomförs fördjupade utredningar. Länsstyrelsen fattar därefter beslut om s k anmälningsplikt (listning) enl KML 3:6 för dessa moderna monument.

”6 § Om en byggnad kan antas komma i fråga som byggnadsminne får länsstyrelsen förordna att anmälan till länsstyrelsen skall göras innan byggnaden rivs eller ändras på ett sätt som väsentligt minskar dess kulturhistoriska värde (anmälningsplikt).
Länsstyrelsen skall inom en månad från det anmälan kom in dit avgöra om den anmälda åtgärden skall få vidtas eller förbjudas enligt 5 §. Under denna tid får den anmälda åtgärden inte vidtas utan att länsstyrelsen har medgett det. Lag (2000:265)”

Rapporten beräknas vara klar 2014 medan registreringen i Bebyggelseregistret utfördes augusti-november 2013.

Projektets styrgrupp utgörs av styrgruppen för MVG. Lena Emanuelsson och Mats Herklint, Länsstyrelsen, samordnar projektet. I arbetsgruppen ingår utöver företrädare för Länsstyrelsen, Västarvet och Göteborgs stadsmuseum även deltagare från Borås stad.

Allmän information om inventeringen
I följande inventering är det primärt på anläggningsnivån som information lagts in, exempelvis är det där man hittar motiveringen till varför objektet pekats ut som ett Modernt Monument. Byggnadsnivån har huvudsakligen använts för att koppla en byggnad till anläggningen och har i de flesta fall ett minimum av information. Undantag finns, exempelvis då anläggningen eller byggnaden sedan tidigare finns registrerad.

Projektgruppens definition av ett Modernt Monument är en byggnad eller en anläggning som kan ses som en symbol för det moderna samhällets framväxt under 1900-talet.

Alla objekt har delats in i en av följande 14 kategorier:
Bostadsbebyggelse
Centrumanläggning
Folkrörelse och föreningsliv
Försvarsväsende
Handels- och bankväsende
Hälso-, sjuk- och socialvård
Industri
Jordbruk
Kommunikation
Kultur- och nöjesliv
Offentlig förvaltning
Religionsutövning
Samhällsservice och teknisk försörjning
Utbildning och vetenskap

Materialet har satts samman och värderats av Tomas Brandt (Västarvet), Astrid Bäckman (Västarvet), Anni Bergström (Västarvet), Lars Bergström (Västarvet), Ylva Blank (Göteborgs Stadsmuseum) Rikard Bruzelius (Västarvet), Thomas Carlquist (Västarvet), Lena Emanuelsson (Länsstyrelsen), Mats Herklint (Länsstyrelsen), Fredrik Hjelm (Borås stad), Erik Holmström (Västarvet), Ulf Larsson (Västarvet), Karin Lundberg (Västarvet), Lisa Molander (Västarvet), Marie Odenbring-Widmark (Västarvet), Sanja Peter (Göteborgs Stadsmuseum), Lars Rydbom (Västarvet).

Registrering i Bebyggelseregistret har utförts av Rikard Bruzelius, Västarvet, och Sanja Peter, Göteborgs Stadsmuseum.