Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i KULTURHISTORISK KARAKTÄRISERING 2003-2007

 Inventering - Syfte

Syfte
Kyrkorna utgör en viktig del av vårt gemensamma kulturarv som tillhör alla och ska bevaras åt kommande generationer. I generationer har kyrkobyggnaden varit plats för tillbedjan och riter och därtill den naturliga samlingspunkten och symbolen för bygden. Konstnärer och konsthantverkare har anlitats för att gestalta det kristna budskapet samt ge kyrkorummet skönhet. Stockolm stifts kyrkor representerar tillsammans närmare tusen års arkitektur, konst- och byggnadshistoria, byggnadsteknik samt liturgisk utveckling.

Från 2003 till 2007 har Stockholms stiftkansli i samarbete med länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Stadsmuseum och Stockholms läns museum bedrivit ett projekt kallat Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av kyrkor i Stockholms stift, skyddade enligt 4 kap i lagen om kulturminnen mm. Ett syfte med projektet har varit att lyfta fram och beskriva kyrkobyggnaders kulturhistoriska värde. En kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av stiftets skyddade kyrkor har haft som syfte att få en överblick över kyrkobeståndet. Målet har varit ett kunskapsunderlag som lyfter fram och beskriver de kulturhistoriska värden och kvaliteter som varje kyrka har för Svenska kyrkan och kulturmiljövården. Det gör i sin tur att varje kyrkas speciella kvaliteter bättre kan tillvaratas för planering av vård, underhåll och användning av kyrkomiljön. Projektet omfattar inventering, kulturhistorisk karaktärisering och bedömning av samtliga kyrkor inom Stockholms stift som ägs och förvaltas av Svenska kyrkan och som är skyddade enligt 4 kap 3-4§§ i lagen om kulturminnen mm.

I denna inventering ingår kyrkor i Stockholms kommun, inventerade och karaktäriserade av Stockholms stadsmuseum. Övriga kyrkor i Stockholms län är inventerade av Stockholms läns museum. Dessa återfinns i respektive inventering av kyrkor för följande kommuner: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö samt Österåker. Kyrkor i dessa kommuner vilka inte tillhör Stockholms stift ingår inte i projektet.