Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mellerud kn, ERIKSTADS KYRKA KYRKOMILJÖ OCH SOCKEN, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Erikstads medeltida socken tillhör Sundals härad som tillsammans med Nordals härad utgör etta av landskapet Dalslands historiska kärnområde. Området domineras till stora delar av bördig jordbruksmark på Dalboslätten, vilken naturgeografiskt sammanhänger med Västgötaslätten på andra sidan Vänern.
Kontakterna över vattnet har lång tradition och kristnandet av Dalsland skedde från Västergötland. Dalsland, liksom Värmland, hörde ju tidigare till Skara stift. Erikstad och Grinstad har sedan gammalt hört till Bolstads pastorat. Fram till 1961 hörde också för Gestad till pastoratet men överfördes då till Brålanda. Före 1916 var Bolstad också ett s k regalt pastorat. Fr o m 2006 har Bolstads pastorat upphört och socknarna Bolstad, Erikstad och Grinstad bildar tillsammans med Holm och Järn Holms pastorat.

Erikstad är en av Dalslands minsta socknar och utgörs huvudsakligen av fullåkersbygd på den plana slätten. Gårdarna har i huvudsak varit små och medelstora. Den största gården, Västergården, är belägen ca en kilometer nordväst om kyrkan och har varit socknens enda säteri. Rakt genom Erikstad skär riksväg 45, ca en km öster om kyrkan, sedan gammalt Dalslands viktigaste väg. Genom socknen, nära kyrkan, leder också järnvägen Göteborg-Karlstad, ursprungligen en del av gamla BJ, Bergslagernas järnväg mellan Göteborg och Falun. När denna anlades öppnades en station med namnet Erikstad ca tre kilometer norr om kyrkan där ett mindre stationssamhälle växte fram. Stationen är sedan länge borta men en del egnahem och villor från 1900-talets första hälft ger fortfarande karaktär åt det lilla samhället.

Kyrkan, uppförd 1881, är belägen på en mindre höjd och vida synlig i det öppna odlingslandskapet. Höjden utgör en del av en åssträckning med några gårdar samlade kring en mindre landsväg. Ett hundratal meter öster om kyrkan finns den välbevarade tidigare komministerbostaden från 1924. Sedan 1962 inrymmer den villaliknade huvudbyggnaden församlingshem samt privatbostad på övervåningen. I en dalsänka intill en bäck ca tvåhundra meter väster om kyrkan finns ruinen efter den nuvarande kyrkans föregångare. Denna uppfördes 1686 och dess gråstensmurar är till stora delar bevarade med ett långhus och ett tresidigt avslutat kor i väster. I marknivån syns grundmurarna efter en sakristia (troligen ca 1760) och ett västtorn (1781 med träöverbyggnad). Vid ruinen finns en del äldre gravvårdar bl a en gravhäll, från 1658, gravkors av kalksten från 1600-talet och smidda gravkors från 17- och 1800-talen. Denna kyrka föregicks av en medeltida kyrka av okänd utformning på samma plats.

Till kyrkoanläggningen, vid den nuvarande kyrkan, hör kyrkan med omgivande kyrkogård, en ekonomi- och personalbyggnad och ett bårhus. Ekonomi- och personalbyggnaden var ursprungligen kyrkstallar, uppförda som byggdes om ca 1970. Byggnaden har faluröd locklistpanel och sadeltak täckt av tvåkupigt tegel. Bårhuset är byggt 1961 (arkitekt Gunnar Henriksson, Karlstad) i souterrainläge med en fasad av granit och kopparklädda portar.


ARKIV: Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA, Stockholm / Regionmuseum Västra Götaland, RMVG, topografiska arkivet, Vänersborg

LITTERATUR, RAPPORTER: Dalsland - Landskapets kyrkor, Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelse 2003. / Eriksson, Henry, Erikstads kyrkor, en kortfattad beskrivning, Vänersborg 1965. / Gunnäs sigfrid, Waldén Bertil, Kyrkor i Sundals härad, Sveriges kyrkor, konsthsitoriskt inventarium, Stockholm 1931 / Himmel och havrejord, en bok om socknarna Bolstad, Erikstad och Grinstad, del 1, Vänersborg 1982 / Runelid Effe, Dalslands kyrkor, Ed 1984. / Älvsborgs länsmuseum, kulturhistorisk byggnadsinventering nr 37, Melleruds kommun, Bolstad, Erikstad och Grinstad socknar, Vänersborg, 1991.